/// تشخيص مصلحت در آيينه فقه و حقوق (ويژه سالگرد تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام )


تاریخ نشر بهمن1383
موضوع: نویسنده: سيد احمد حبيب نژاد

متن کتاب

چکیده

امام خميني رحمه الله با تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، يكي از مهم ترين بن بست هاي قانون گذاري را در كشور ما رفع كرد؛ بن بستي كه به سبب تقابل و تعارض حق حاكميت ملي در امر قانون گذاري ـ كه مجلس طلايه دار آن است ـ و حق حاكميت شرعي و قانون اساسي ـ كه شوراي نگهبان، پاسدار آن است ـ پديد مي آيد. ديدگاه اصولي امام خميني رحمه الله در تشكيل اين نهاد، ناشي از نظريه ايشان مبني بر ضرورت حفظ نظام اسلامي و تقدّم آن حتي بر احكام فرعي الهي است. بنابراين، مجمع تشخيص مصلحت نظام را مي توان تبلور و تجلي اين انديشه آن بزرگوار دانست. در بخش اول پژوهش حاضر، به موضوع مصلحت در اسلام و غرب مي پردازيم. در فصل اول درباره تعاريف لغوي، اصطلاحي و ماهيت مصلحت، مرجع تشخيص مصلحت، منابع و ديدگاه غرب درباره مصلحت و... سخن مي گوييم. در فصل دوم، مصالح مرسله در فقه اهل سنت، ادله حجيت و بي اعتباري مصالح مرسله و مصالح مرسله از منظر فقه شيعه را بررسي مي كنيم. مصلحت از ديدگاه فقه شيعه، پيشينه بحث، نمونه هايي از نقش مصلحت در قرآن و سنت و فروع فقهي و احكام حكومتي ـ كه نقش مهمي در فهم مباحث ولايت مطلقه فقيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام دارد ـ در فصل سوم آمده است. در بخش دوم، از چگونگي شكل گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام، ساختار و اعضا ضرورت وجودي، وظايف و اختيارهاي اين نهاد بحث مي كنيم. در فصل هاي پاياني نيز به مباحثي هم چون قان ونگذاري ابتدايي مجمع، گستره مصوبه هاي مجمع نسبت به اصول قانون اساسي و احكام شرعي، چگونگي نظارت بر اين نهاد و ويژگي هاي مصوبه هاي مجمع پرداخته ايم. در بخش سوم با عنوان با برنامه سازان، پيشنهادهاي كلي و برنامه اي جهت استفاده برنامه هاي صدا و سيما ارائه شده است. اميد است با تبيين اين موارد، گامي به سوي روشن شدن برخي زواياي مصلحت از ديدگاه فقهي ـ حقوقي و آشنايي با نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و رفع شبهه هاي مربوط به اين نهاد برداشته باشيم.


شناسنامه

تشخیص مصلحت در آیینه فقه و حقوق کد: 843 نويسنده: سید احمد حبیب‌نژاد ناشر و تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ليتوگرافي: سروش مهر چاپ و صحافي: نگارش نوبت چاپ: اول / 1383 شمارگان: 1500 بهاء: 850 تومان حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابک: 5-62-7808-964ISBN: 964-7808-62-5

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب