/// آوازي براي پروانهها (مجموعه شعر دفاع مقدس )


تاریخ نشر شهريور1388
موضوع: نویسنده: مريم سقلاطوني

متن کتاب

چکیده

آوازي براي پروانه ها؛ مجموعه اي از آثار و اشعار شاعران سرزمينمان ايران است كه در زمينه جايگاه شهيد و شهادت در دين مبين اسلام و ارزش جهاد و عزت و مبارزه با ظلم سروده شده است. اين مجموعه برگرفته و منتخبي از بهترين سروده هاي شاعران پيش كسوت و جوان از گذشته تا امروز است.


شناسنامه

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب