/// سنتهاي الهي در پاداش و كيفر


تاریخ نشر فروردين1384
موضوع: نویسنده: محمد حسين زنجيري

متن کتاب

چکیده

در عصري كه تضعيف باورها و آموزه هاي ديني، از محورهاي مهم تهاجم فرهنگي دشمنان اسلام است، اهتمام به تبيين درست، جذاب و عالمانه بينش هاي اعتقادي كه در گرايش ها و كنش هاي جامعه تأثيري مستقيم دارد، از وظايف اصلي رسانه ملي به شمار مي آيد. سنت هاي الهي در پاداش و كيفر از جمله موضوع هايي است كه دروني سازي آن در سازندگي مادي و معنوي جامعه نقش بسزايي ايفا مي كند؛ زيرا توجه به پي آمد اعمال انسان، از انگيزه هاي اصلي حركت به سوي ارزش ها و اساسي ترين عامل بازدارنده افراد از پليدي هاست. مراد از سنت هاي الهي، اصول كلي حاكم بر نظام پاداش و كيفر الهي است كه در تكوين و تشريح، جاري مي شود. از آنجا كه مسئله پاداش و كيفر تنها مربوط به سراي آخرت نيست، اين پژوهش، سنت هاي الهي در پاداش و كيفر دنيايي را نيز بيان مي كند. همچنين چون درك حقيقت پاداش ها و كيفرهاي آخرتي براي انسان هاي عادي ممكن نيست، نويسنده كمتر به تحليل و بررسي آنها پرداخته و تنها به آوردن آيات و روايت هاي مربوط بسنده كرده است. مهم ترين محورهاي اين پژوهش عبارتند از: پاداش و كيفر و هدف آفرينش و عدل الهي، ممكن نبودن جزاي كامل اعمال در دنيا، هدف از پاداش هاي دنيوي، انواع پاداش هاي مادي (رفع مشكلات فردي، روزي غيرمنتظره، افزايش عمر و گشايش روزي، محبوبيت اجتماعي، وجاهت اجتماعي، خيرات و بركات در نسل و ذريه)، پاداش هاي معنوي (حيات طيب، روشن بيني، شرح صدر، علم و حكم، رهايي از نگراني ها، دريافت بشارت ها، حفاظت ويژه از خطرهاي معنوي، آمرزش گناهان)، هدف كيفرهاي دنيايي، كيفرهاي مادي (فردي و اجتماعي)، كيفرهاي معنوي، چيستي پاداش و كيفر در سراي آخرت، اصول كلي حاكم بر پاداش ها و كيفرهاي اخروي، دورنمايي از پاداش ها و كيفرهاي اخروي در قرآن، جلوه هايي از نعمت هاي جسماني بهشت، سخت ترين عذاب دوزخيان، جلوه هايي از عذاب هاي روحي دوزخيان، روش انتقال مفهوم پاداش و كيفر الهي در رسانه، نقد عملكرد رسانه در موضوع و پيشنهادهاي برنامه اي، پرسش هاي مردمي و كارشناسي.


شناسنامه

سنتهاي الهي در پاداش و کيفر نويسنده: محمدحسين زنجيري کد: 860 ليتوگرافي: سروش مهر ناشر و تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما نوبت چاپ: اول / 1384 چاپ :برهان بهاء: 1300 شمارگان: 1750 حق چاپ براي ناشر محفوظ است پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما شابک: 8-82-7808-964ISBN: 964-7808-82-8 تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب