/// ناسيوناليسم از ديدگاه اسلام


تاریخ نشر فروردين1384
موضوع: نویسنده: محمدعلي شيخ‌ شعاعي

متن کتاب

چکیده

در اين پژوهش، سرفصل هاي زير بررسي شده است: تعريف و تاريخچه ناسيوناليسم (ملي گرايي)، اشكال هاي نظري پديده ناسيوناليسم، ديدگاه اسلام درباره مباني ملي گرايي، اسلام و احساسات معتدل درباره مليت، نتايج روي آوردن مسلمانان به ناسيوناليسم، پيشينه هويت ملي در ايران، انواع ملي گرايي در ايران،و پيشنهادهاي كلي و برنامه اي و پرسش هاي مردمي و كارشناسي براي برنامه سازي.


شناسنامه

ناسيوناليسم از ديدگاه اسلام كد: 866 نويسنده: محمدعلى شيخ شعاعى تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ناشر: دفتر عقل چاپ: زلال كوثر نوبت چاپ: دوم / 1386 شمارگان: 1400 بها: 17000 ريال حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 5-39-2761-964-978ISBN: 978-964-2761-39-5

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب