/// گنجينه 43


تاریخ نشر فروردين1383
موضوع: نویسنده: سيد رضا باقريان موحد

متن کتاب

چکیده

مهر ماه 1383 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1- تجلي حق (حكيم صفاي اصفهاني) 2- در بزم عاشقان (شيخ روز بهان بقلي شيرازي) 3- وجوه قرآن (ابوالفضل تفليسي) 4- داستان هاي قرآني (شاهفور اسفرايني) 5- تجلي لطف (خواجه عبدالله انصاري) 6- فصلي از كتاب عشق (خواجه محمد پارسا) 7- در باب توبه (مولي عبدالصمد همداني) 8- فضائل حضرت امير مومنان علي(ع) (علامه محمد مهدي نراقي) 9- در انتظار منجي (سليم بن قيس هلالي) 10- حكايات تاريخي (محمد بن محمود طوسي) 11- ضرب المثل ها (صدر الافاضل)


شناسنامه

برگزيده متون كهن / مهر 1383 ش / شعبان 1425 ق سردبير: سيدرضا باقريان موحد مشاور علمى: محمدحسين درافشان پژوهشگران: احمد عزتى پرور / دكتر عليرضا نبى لو / على حائرى حسن حاج صدرى / سيدحسن قريشى / صفر نصيريان يوسف قربانى / سيدحسن حسينى / سيدرضا باقريان موحد حروف نگار: حسين صالحى و مرتضى صابرى صفحه آرا: محمد نادرى ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 37185 ـ تلفن: 2910602 و 2933866 ـ نمابر: 2933892 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان رفاه ـ طبقه دوم ـ تلفن 2165443 ـ 2165496 پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM با سخنانى از * چهارده معصوم عليهم السلام 1. سليم بن قيس هلالى / نويسنده قرن اول 2. شيخ روز بهان شيرازى / عارف قرن پنجم 3. ابوحفص نسفى / مفسر قرن پنجم 4. ابوالمظفر اسفراينى / مفسر قرن پنجم 5. امام محمد غزالى / عالم قرن پنجم 6. خواجه عبداللّه انصارى / عارف قرن پنجم 7. صدر الافاضل / نويسنده قرن ششم 8. محمد بن محمود طوسى / نويسنده قرن ششم 9. ابوالفضل تفليسى / مفسر قرن ششم 10. ابن ابى الحديد / عالم قرن هفتم 11. سيد بن طاووس / عالم قرن هفتم 12. خواجه محمد پارسا / عارف قرن هشتم 13. جلال الدين سيوطى / مفسر قرن نهم 14. نديمى / شاعر قرن نهم 15. ملاحسين كاشفى / عالم قرن دهم 16. مولى محمد طاهر قمى / عالم قرن يازدهم 17. محمدمهدى نراقى / عالم قرن دوازدهم 18. محمدباقر خلخالى / عالم قرن سيزدهم 19. مولى عبدالصمد همدانى / عارف قرن سيزدهم 20. مولى نظر على طالقانى / عارف قرن سيزدهم 21. سيدابوالقاسم دهكردى / عالم قرن چهاردهم

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب