/// گنجينه 56


تاریخ نشر آبان1384
موضوع: نویسنده: سيد رضا باقريان موحد

متن کتاب

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: بر آستان جانان،به استقبال دوست،اسرار و لطايف روزه،آداب حضور،شهيد راه دوست،مواعظ،جشن فطرت،كتاب شناسي


شناسنامه

اسرار و لطايف ماه رمضان در متون كهن مهر 1384 كد: 949 به كوشش: سيدرضا باقريان موحد دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 37185 ـ تلفن: 2910602 و 2933866 ـ نمابر: 2933892 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان رفاه ـ طبقه دوم ـ تلفن 2165443 ـ 2165496 پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM حروف نگار: مرتضى صابرى صفحه آرا: محمد نادرى ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: اميران

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب