/// چالش هاي فكري و سياسي وهابيت


تاریخ نشر فروردين1384
موضوع: نویسنده: اكبر اسدعليزاده

متن کتاب

چکیده

استعمارگران براي تسلط بر منابع كشورهاي اسلامي از راه هاي گوناگوني همچون تحريف دين، تفرقه افكني ميان مسلمانان و تشكيل فرقه هاي بي اساس بهره مي برند. بي شك، شناخت اين مذهب ها و آگاهي از روش هاي تبليغي آنها، جامعه اسلامي را از فروغلتيدن در افكار انحرافي آنها باز مي دارد. از آنجا كه رسانه ملي مسئوليت اطلاع رساني و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي را برعهده دارد، بايد با برنامه هاي خود از آسيب پذيري جامعه در برابر اين هجوم فرهنگي و ديني بكاهد. فرقه وهابيت از جمله مذهب هاي ساختگي است كه در دو سده پيش با حمايت انگلستان و با سوء استفاده از ناآگاهي هاي سياسي و اجتماعي موجود در جامعه آن روز عربستان شكل گرفت. اين فرقه در ادامه حيات خود، با استفاده از رونق اقتصادي سرزمين عربستان و امتياز اداره حرمين شريفين و كمك هاي امريكا، در ميان ملل مسلمان گسترش يافت. رهبران اين فرقه ادعاهاي بزرگي در زمينه معرفي اسلام اصيل و واقعي دارند، ولي همه دريافته اند كه آموزه هاي اين گروه در جهت پيشبرد هدف هاي استعمارگران و نابودي اسلام ناب محمدي است. پژوهش حاضر براي آشنايي با پيشينه فرقه وهابيت، تبيين انديشه هاي فكري و سياسي آنان و بررسي وضعيت گذشته و حال اين گروه، در سه بخش نگارش يافته است. نگارنده اين اثر مي كوشد درباره موضوع هاي زير مطالبي ارائه دهد: مكتب سلفي گري و ابن تيميه، محمدبن عبدالوهاب و تأسيس فرقه وهابيت، نقد مهم ترين انديشه هاي وهابيت (مفهوم عبادت، توسل به اوليا، زيارت قبور، تبرك و استشفا بر آثار انبيا و اوليا، شفاعت خواستن از اوليا)، عملكرد وهابي ها (حمله به عراق، طائف، مكه، مدينة النبي، سوريه و مسقط)، وهابيت نوگرا، بررسي پيدايش طالبان، علل پيشرفت وهابيت (وضعيت فرهنگي، ديني و اقتصادي منطقه نجد، شعار جهاد با كافران و مشركان، حمايت قدرت هاي استكباري)، عوامل پسرفت وهابيت (پيروزي انقلاب اسلامي ايران، آشكار شدن چهره واقعي وهابي ها، پاسخ گو نبودن انديشه وهابيت در برابر پيشرفت هاي علمي) و پرسش هاي مردمي و كارشناسي براي برنامه سازي.


شناسنامه

اسد على زاده، اكبر، 1343 چالش هاى فكرى و سياسى وهابيت / اكبر اسد على زاده؛ [براى] مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ـ قم: صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما، 1384. 162ص. (مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما؛ 979) 9000 ريال : ISBN 964-514-038-2 فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فيپا. كتابنامه: ص. [155] ـ 162؛ همچنين به صورت زيرنويس. 1. وهابيه ـ دفاعيه ها و رديه ها 2. وهابيه ـ تاريخ و نقد. الف. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران. مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما. ب. عنوان. 2چ5الف/6/238BP527/297 چالش هاى فكرى و سياسى وهابيت كد: 979 نويسنده: اكبر اسدعلى زاده ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ: برهان نوبت چاپ: اول / 1384 شمارگان: 16500 بها: 900 تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 نمابر: 2915510 شابك: 2-038-514-964ISBN: 964-514-038-2

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب