بازتاب انديشه

این فصلنامه جهت پشتیبانی فکری مدیران و کارشناسان و متولیان بخش تولید در زمینه مطالعات راهبردی مورد نیاز رسانه؛ مطالعات کاربردی و توسعه‌ای با هدف تصمیم‌سازی و سیاست‌گزاری امور راهبردی در موضوعاتی چون: دین، اخلاق، امید ، آگاهی بخشی ، خانواده ، تنوع فرهنگی، مذهبی و قومی و غیره مورد نیاز رسانه ملی ادامه مطلب ...