دین و رسانه

فصلنامه دین و رسانه جهت پشتیبانی محتوایی مدیران و کارشناسان رسانه ملی در زمینه مباحث حوزه دین و رسانه و تبیین مباحث نظری و کاربردی این حوزه؛ تولید ادبیات بومی در حوزه مطالعات دین و رسانه؛ بررسی دیدگاههای نظری در مطالعات تطبیقی و بین رشته ای در حوزه دین و رسانه؛ آسیب شناسی الگوهای برنامه ای و نظری در حوزه های دین، رسانه و هنر؛ بررسی دیدگاههای فقه و رسانه، اعتقادات و رسانه، اخلاق و رسانه از منظر اسلام منتشر می شود. ادامه مطلب ...