ارمغان

این نشریه جهت پشتیبانی محتوایی تهیه‌کنندگان، نویسندگان و گویندگان رسانه ملی در زمینه مهم‌ترین مناسبت‌ها و موضوعات دینی مورد توجه رسانه و توجه و تمرکز بر مناسبت‌های مهم و ویژه سال؛ آگاهی و ارتقای سطح تعلقات جامعه و برنامه‌سازان نسبت به آموزه‌های اسلامی؛ تبیین و ارتقای باور عمومی جامعه در حوزه اعتقادات منتشر می شود. ادامه مطلب ...