جوان و رسانه

این فصلنامه جهت تقویت بنیان‌های فکری برنامه‌سازان در حوزه جوان و برنامه‌سازی و پشتیبانی فکری و محتوایی برنامه‌های صدا و سیما در بخش جوان؛ توجه ویژه به حوزه جوان از دیدگاه اسلام و مسائل مبتلابه جوانان در سطوح فردی و اجتماعی ؛ ارایه الگوهای موفق و شاخص‌های معارفی جوان مسلمان به برنامه‌سازان منتشر می شود. ادامه مطلب ...


گلبرگ 95
گلبرگ 94
گلبرگ 93
گلبرگ 91
گلبرگ 90
گلبرگ 89
گلبرگ 88
گلبرگ 87
گلبرگ 86
گلبرگ 85
گلبرگ 84
گلبرگ 82
گلبرگ 81
گلبرگ 80
گلبرگ 79
گلبرگ 78
گلبرگ 77
گلبرگ 76
گلبرگ 75
گلبرگ 73
گلبرگ 83
گلبرگ 71
گلبرگ 70
گلبرگ 69