بازتاب انديشه

این فصلنامه جهت پشتیبانی فکری مدیران و کارشناسان و متولیان بخش تولید در زمینه مطالعات راهبردی مورد نیاز رسانه؛ مطالعات کاربردی و توسعه‌ای با هدف تصمیم‌سازی و سیاست‌گزاری امور راهبردی در موضوعاتی چون: دین، اخلاق، امید ، آگاهی بخشی ، خانواده ، تنوع فرهنگی، مذهبی و قومی و غیره مورد نیاز رسانه ملی ادامه مطلب ...


بازتاب انديشه 39
بازتاب انديشه 38
بازتاب انديشه 37
بازتاب انديشه 36
بازتاب انديشه 35
بازتاب انديشه 34
بازتاب انديشه 33
بازتاب انديشه 32
بازتاب انديشه 31
بازتاب انديشه 30
بازتاب انديشه 29
بازتاب انديشه 28
بازتاب انديشه 27
بازتاب انديشه 26
بازتاب انديشه 25
بازتاب انديشه 24
بازتاب انديشه 23
بازتاب انديشه 22
بازتاب انديشه 21
بازتاب انديشه 20
بازتاب انديشه 19
بازتاب انديشه 18
بازتاب انديشه 17
بازتاب انديشه 16