بازتاب انديشه

این فصلنامه جهت پشتیبانی فکری مدیران و کارشناسان و متولیان بخش تولید در زمینه مطالعات راهبردی مورد نیاز رسانه؛ مطالعات کاربردی و توسعه‌ای با هدف تصمیم‌سازی و سیاست‌گزاری امور راهبردی در موضوعاتی چون: دین، اخلاق، امید ، آگاهی بخشی ، خانواده ، تنوع فرهنگی، مذهبی و قومی و غیره مورد نیاز رسانه ملی ادامه مطلب ...


بازتاب انديشه 15
بازتاب انديشه 14
بازتاب انديشه 13
بازتاب انديشه 12
بازتاب انديشه 11
بازتاب انديشه 10
بازتاب انديشه 9
بازتاب انديشه 8
بازتاب انديشه 7
بازتاب انديشه 6
بازتاب انديشه 5
بازتاب انديشه 4
بازتاب انديشه 3
بازتاب انديشه 1-2
بازتاب انديشه 82
بازتاب انديشه 94