هنر، تجلي شيدايي است در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

هنر، تجلي شيدايي است

وحيد حياتي
وقتي سخن از آغاز سرميدهيم، ديگر به راه نميانديشيم. به هدف فكر ميكنيم تا كوران راه، تنمان را رنجور نكند و طعم خوش رسيدن، حلاوت زبانمان باشد. بپذيريم كه هنر، راز زيستن است و از منظري، راه تعالي است. هنر متعالي، انديشه انديشهورزان و هنرمندان تعالي خواه بوده است. و چه خوب گفته است سيد شهيدان اهل قلم كه:
هنر، تجلي شيدايي است و شيدايي، هر چه هست، در عشق است.
سخن كوتاه كه راه رفته بسيار است و راه نرفته افزون تر. گام نهادن در وادي انديشه، خردورزي و روشنگري همواره مشكلاتي را به همراه داشته است، ولي واهمهاي به دل راه نمي دهيم؛ كه قلم را رسالت و آرماني است در آن وادي و هميشه سخن آغازيني كه بخواهد آن را سر بدهد، از آن مشكلتر، ولي بايد از جايي آغاز كرد... .
در دنياي امروز، پديده رسانهها امري تازه تولد يافته نيست، بلكه ويژگي برجسته اين قرن است كه هزاره سوم را به عرصه رقابت و تقابل خود تبديل كردهاند. در اين ميان، رسانه هاي جمعي به عنوان ابزاري قدرتمند همچون شمشيري دوسويه در يك لبه، تهديد انديشه ها و افكار انحرافي را به همراه دارند و در لبه ديگر، فرصت را در اختيار مي گذارند؛
فرصتي كه انديشه پويا و عزم راسخ ميطلبد تا در عرصه رقابت باز نمانيم. بي شك، براي ورود مؤثر به عرصه رسانه كه منشأ رقابت است، بنيه علمي مناسب و پشتوانه نظري و فكري قوي مورد نياز است. در حقيقت، اصحاب رسانه هنگامي موفق خواهند بود كه از توان نرم افزاري و سخت افزاري مناسب در مقابله و سازمان دهي اطلاعات بهره بگيرند. اين چهره زمانه امروز و آينده قرن حاضر است.
طبيعي است كه راديو و تلويزيون مهم ترين و مؤثرترين ابزار فرهنگ ساز، نيازمند پشتوانه علمي براي دفاع از آرمانهاي انقلاب و نشر ارزشهاي اسلام ناب است. از سويي، وظيفه انديشمندان و خردورزان ايجاب ميكند اين رسانه را هر چه بيشتر در چتر حمايت خويش قرار دهند و از سويي ديگر لازم مي بينيم تا به طرح مباحث فكري، ايجاد عرصه اي براي تبادل انديشه، تعدد تحليل آثار ادبي، سينمايي، تلويزيوني و بررسي آثار انديشهورزان داخلي و خارجي بپردازيم تا همه همگام و همسو در پي ايجاد عقبه اي فكري براي اين رسانه گام برداريم.
در اين راستا، خانه هنر و انديشه مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، افزون بر پرورش دادن هنرجوياني در عرصه هنر و رسانه، در چارچوب اهداف آن مركز براي تأمين نيازهاي پژوهشي سازمان جهت رشد و اعتلاي محتوايي برنامه هاي صدا و سيما، بر اساس آموزه هاي اسلامي بستري براي طرح مباحث فكري و توليد انديشه در قلمرو هنر، رسانه و دين ايجاد كند. و نشريه رواق انديشه با چنين رويكردي، محلي براي عرضه اين دست آثار خواهد بود.
رواق، تبيين انديشهورزي، نقد، تحليل و اطلاع رساني تخصصي در حوزه دين، هنر و رسانه را سر لوحه كار خويش قرار داده است. رواق انديشه، علاوه بر ايجاد بستري براي توليد فكر و انديشه، عرصه اي را تدارك مي بيند كه در رأس آن، هدف مقدس هنر ديني و انديشه اسلامي قرار دارد. بنابراين، چشممان هميشه به راه اثري تازه يا كندوكاو در آثار گذشته و گذشتگان و نويسندگاني است كه شور و انگيزه پيمودن اين راه را دارند. و باز به سخن اول باز ميگرديم كه وقتي سخن از آغاز... .
در پناه حق


/// مناسبت ها

مناسبت های مرتبط با این بخش در زیر لیست شده‌اند و امکان دسترسی به دیگر نشریات از طریق مناسبت فعال موجود می‌باشد