پيامبر در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

پيامبر

وحيدحياتي
از گذشتة نه چندان دور، وقتي نام فرزندانمان را انتخاب مي كرديم افتخارمان اين بود كه نام يكي از معصومين، به ويژه نام مبارك حضرت رسول (ص) را بر روي آنان بگذاريم. شايد اميدوار بوديم تا در آينده فرزندانمان، داراي خصايل صاحب آن نام مبارك گردند. .
شايد آن هنگام كه توسط رهبر معظم انقلاب، سال هشتاد و پنج هجري شمسي، به نام مبارك پيامبر اعظم (ص) مزين گرديد، نيم نگاهي به اين جنبه از نامگذاري داشته اند تا به ياري خداوند، كشور ايران چه در رفتار مسئولين و مردم با يكديگر و چه در ترسيم افق هاي پيش رو داراي آن خصائل اخلاقي،آرماني و ديني گردند.
به تحقيق در پي اين نام گذاري مبارك، خواهان آن هستيم تا تحقيق و پژوهشي دربارة سلوك فردي و اجتماعي پيامبر اعظم شكل بگيرد كه بتواند به الگوهايي كاربردي در زندگي فردي و اجتماعي ما تبديل گردد. نام متبرك حضرت رسول(ص) يادآور اين نكته نيز هست كه شخصيت ايشان در طول تاريخ شيعه،به نسبت ساير بزرگان اسلام كمتر مورد توجه قرار گرفته است و اين حضور غريبانه خود مي تواند فرصتي باشد تا در پي توجهي خاص، چشمة بركات، خصايل و سيرة فردي و اجتماعي و شخصيتي آن حضرت به زندگي ما جاري شود.
بي شكً اين مهم بر دوش تك تك افراد و نهادهاي سياست گذار،به خصوص طبقة پژوهنده سنگيني مي كند.در اين ميان، نقش دانشگاه بزرگ فرهنگ سازي انقلاب اسلامي_ صدا و سيما_ به جهت زيادي مخاطب و تاثير گذاري بيشتر بر مردم سنگين تر از ساير نهادهاي علمي و فرهنگي است. اما متاسفانه در چنين رويدادهايي آفت عمده اي چون جايگزيني نگرش هاي مقطعي به جاي سياست گذاري هاي كلان و زمانمند گريبانگير برنامه ريزي هاي درست و اصولي مي شود و در نتيجه راهكارهاي ارايه شده در راستاي تحقق آن ايده ها پيش از بارور شدن و شاخ و برگ دادن مي خشكند و عقيم مي گردند.
با اين وجود آنچه كه از اين رسانه در چند ماه گذشته ديده ايم و شنيده ايم تنها به ياد كردني محو و سرد از پيامبر اعظم (ص) مي ماند. برنامه هاي مرتبط با آن شخصيت بزرگوار در حد معرفي كتاب و بيان احاديثي چند باقي مانده است و نبايد فراموش كنيم انجام كاري وقتي در خور نام و آوازة پيامبر اعظم نباشد چيزي جز جفا به آن وجود مقدس نخواهد بود. .
بايد توجه داشته باشيم كه هدايت سلسله پژوهش ها و برنامه سازي ها به سوي اين موضوع عظيم، شايستة توجه مضاعف است تا زمينة پديد آمدن آثار هنري شايستة آن نام مبارك فراهم آيد. بنابراين نبايد براي توليد آثاري مناسب آن شخصيت گرانقدر فرآيند ايده تا نتيجه را كوتاه تصور نماييم و اهداف بلند و ارزشمند را فداي نتيجه هاي زودرس و كم مايه كنيم كه اين از آفات گام هاي بلند به سوي آرمان هاي انقلاب و دين مبين اسلام است. از اين رو شايسته است تا مديران و سياست گذاران رسانه همانند آنچه كه در رابطه با پژوهش و تحقيق دربارة فيلم نامه شخصيت پيامبر اعظم (ص) از اهالي سينما شنيده مي شود به اين مهم همت گمارند تا ثمرة اين نهال تازه روييده را در آينده به نحوي شايسته شاهد باشيم.
در پناه حق