سخن مدير مسئول در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن مدير مسئول

خداوند را به پاس عنايتي كه به پژوهشگران و كارشناسان مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما در ارايه متون برگزيده كهن ادبي، عرفاني و اسلامي كرد، سپاسگزاريم. نشريه گنجينه در تلاش است برگزيده هاي متون كهن ادبيات پارسي را با اهداف زير ارايه نمايد.
يك. انتقال ميراث ارزشمند پيشينيان به نسل كنوني به همت پژوهشگران اين نشريه و برنامه سازان.
دو. به گزينيه به صورت موضوعي و تهيه متون جذاب اعم از اشعار، حكايات، لطايف، حكم و نكات، حفظ اصالت محتوايي و ساختاري متون (با دخل و تصرف اندك)
گفتني است تاكنون گنجينه توسط برادر گرانقدر جناب آقاي سيدرضا باقريان در اختيار سازمان صدا و سيما قرار گرفته است كه بدين وسيله از زحمات بي دريغ ايشان تشكر و قدرداني مي كنيم. از اين شماره برگزيده هاي متون كهن، با نگاهي ديگر به وسيله موسسه فرهنگي دين پژوهشي بشري تهيه مي شود.
ضمن آرزوي موفقيت براي پژوهشگران اين مؤسسه و تشكر از كارشناسان مركز، بر اين نكته پاي مي فشاريم كه آنچه ياري بخش دستانمان در ارايه اين نشريه به شمار مي آيد، پيشنهادها و انتقادهاي اصلاحي برنامه ريزان و برنامه سازان رسانه ملي است.