// نشریه / سياحت غرب 44

فقدان معنا و استقلال در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

فقدان معنا و استقلال

اندرو کیمبرل مدیر مرکز بین المللی سنجش تکنولوژی در سال 1999 در گزارشی اعلام نمود که مطالعات حکایت از آن دارد که حدود 80 درصد کارگران آمریکایی احساس می کنند که شغل شان پوچ و بی معناست. امروزه شغل های رو به گسترش در جامعه آمریکا شامل صندوق داری، دربانی، کلفتی، خدمتکار رستوران و فروشندگی است و این درحالی است که در پایان قرن نوزدهم عمده آمریکاییان برای خود کار می کردند و این در حالی است که در پایان قرن بیستم، عمده آنها به زیر دست دیگران تبدیل شدند.
در گذشته ای نه چندان دور، زندگی مردم آمریکا زندگی ای سخت و بر پایه فعالیت های بدنی بود، اما همین شرایط خود پادزهری در مقابل اختلالات و بیماری های روحی و روانی است. به علاوه بررسی ها جملگی حکایت از آن دارد که شغل هایی چون کشاورزی و صنعتگری با استقلال، خلاقیت و معنابخشی همراه بوده است.