// نشریه / سياحت غرب 44

انفجار داروهای روانی در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

انفجار داروهای روانی

تجویز داروهای روانی برای رفتارهای غیرروانی، خود از بزرگترین مشکلات رایج است. استفاده از این داروها با پیامدهایی چون توهم، جنون و شیدایی همراه می باشد. استفاده بی مورد از این داروها که با اختلالاتی برای مصرف کنندگان همراه است، به شرایطی می انجامد که در نتیجه آن مصرف روزافزون این گونه داروها را می طلبد.