// نشریه / سياحت غرب 44

مصرف زدگی افراطی در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

مصرف زدگی افراطی

اریک فروم، معتقد بود که افزایش سرسام آور بیماری ها و مشکلات روانی در جامعه مدرن با افزایش مصرف زدگی ارتباط دارد. وی جامعه آمریکا را جامعه ای می دانست که با حرص، خشونت، فریبکاری، استیلاطلبی، تملک جویی و بیگانگی از خود، دیگران و دنیای طبیعی عجین شده است که نتیجه آن افزایش بیماری های روانی است.
خلاصه این که اگر با عقل سلیم و برپایه مطالعات صورت پذیرفته به شرایط جامعه کنونی خود بنگریم، درمی یابیم که دلیل رشد فزاینده افسردگی، حرص ورزی، رفتارهای مخرب و بالاخره افزایش شمار آدم های روانی، جامعه بیمار ماست.
منبع:www.zmagazine.com