سرآغاز در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سرآغاز

سلمان رضواني
همايش سراسري رسانة تلويزيون و سكولاريسم به همت مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما و به مدد انديشمندان حوزه و دانشگاه، در بيست و هفتم اردبيهشت ماه سال جاري، در شهر مقدس قم برگزار گرديد و با استقبال خوبي از سوي استادان و فضلاي حوزه و دانشگاه مواجه شد.
صرف نظر از نتايج مثبتي كه اين همايش علمي در مباحث رسانه اي داشته و خواهد داشت، اين پرسش مطرح مي شود كه آيا با برگزاري يك همايش در موضوعي ويژه، پروندة آن موضوع هم بسته خواهد شد؟
بي ترديد، پاسخ اهل انديشه به اين پرسش منفي است و نه تنها اين همايش يا همايش هايي از اين دست انتهاي راه نيست، بلكه نقطة آغاز يك جريان علمي در آن موضوع است و همايش مذكور نيز از اين قاعده مستثنا نيست. گرچه در همايش رسانه و سكولاريسم، مباحث مهمي درباره بررسي نسبت سكولاريسم و رسانة تلويزيون مطرح شد؛ اما به دليل گسترده بودن مباحث حوزة رسانه و ابعاد وسيع اين رسانة فراگير، ضرورت دارد انديشمندان متعهد، زواياي گوناگون اين موضوع را به بحث بگذارند تا بتوان از يافته هاي علمي چنين همايش هايي، بناي رسانه تراز جمهوري اسلامي را پايه گذاري نمود. از اين رو، به نظر مي رسد در بررسي نسبت سكولاريسم و تلويزيون، مي توان به وجوه مختلف رسانه توجه كرد كه به برخي از آنها اشاره مي شود.