// نشریه / گلبرگ جوان 97

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
فهرست،حرف اول،سرآغاز،گلبرگ نياز،گلبرگ سلوك،گلبرگ ميراث تاريخي،گلبرگ جهاد و پايداري،گلبرگ انديشه فرهنگي ـ اجتماعي سياسي ـ اقتصادي،گلبرگ فراغت اطلاعات عمومي و تفريحات سالم،گلبرگ ايام،ادبســتـان.


شناسنامه

به كوشش: محمود سورى مشاور علمى: حجت الاسلام دكتر محمدرضا ضميرى زير نظر: داوود رجبى نيا صفحه آرا: سعيد مهديان چاپ: زلال كوثر آقايان: محمدجواد آهنگر، محمدكاظم بدرالدين، سيدمحمدحسين حسينى هرندى، محمدعلى روزبهانى، على سورى، مهدى صبوحى، سيدمحمود طاهرى و اصغر عرفان خانم ها: مرضيه آدينه وند، زهرا احمدى، زهره احمدى، شيرين احمدى، لعيا اعتمادى، فاطمه سادات برقعى، فاطمه جوادى، سيده راضيه حسينى، سميه ده بزرگى، مرضيه رضاييان، زهرا روزبهانى، منيره زارعان، سميه عزيزى، نرگس كاملى، فاطمه كمالى مهر، زينب مقيسه، دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670-0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 پست الكترونيكى Email: golbarg@IRIB.ir