حكومت پيامبر اكرم(ص) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

حكومت پيامبر اكرم(ص)

حضرت امام خميني(ره) درباره شيوه حكومتي پيامبر اكرم(ص) سخنان بسياري بيان كرده كه هر يك بيانگر بعدي از عظمت پيامبر و حكومت اسلامي است كه به چند نمونه از آن اشاره مي كنيم: