// نشریه / سياحت غرب 106

دانشكده‌ها و دانشگاه‌هاي ما احمق‌هاي تحصيل‌‌كرده پرورش مي‌دهند1 در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

دانشكده‌ها و دانشگاه‌هاي ما احمق‌هاي تحصيل‌‌كرده پرورش مي‌دهند1

اُ. آر. آدامز جونيور2
مترجم: صديقه مرادي3
چكيده
دكترين چپ ليبرال كه اكنون فضاي سياسي ايالات متحده را در اختيار دارد، مجال پرداختن به ايدههاي خلاف آراي خود را در مؤسسات آموزش عالي از دانشگاهيان سلب كرده است. سياست، بخش وسيعي از مسائل علمي و استادان دانشگاهي را تحت كنترل دارد. در اين ميان، مباحثي چون فمينيسم، هم‌جنس‌گرايي، نظريه تكامل و گرم شدن كره زمين بيش از ساير مباحث تحت تأثير ايده‌هاي «روشن‌فكرمآبانه» چپگرايان ليبرال قرار دارند. نويسنده در صدد است آموزش در حوزه‌هاي مذكور را بررسي و وابسته بودن آن به جريان سياسي غالب را يادآور شود. وي معتقد است دانشگاه‌ها در چنين جوّي تحصيل‌كردگاني فاقد منطق و عقل سليم تربيت مي‌كنند.

به اعتقاد من، بيشتر انسان‌ها، حتي آنهايي كه دشوارترين مسائل هم در برابرشان، ساده مي‌نمايد، به دشواري مي‌توانند حتي ساده‌ترين و روشن‌ترين حقايق را بپذيرند، در صورتي كه اين كار آنان را وادارد تا بپذيرند نتايج مطالعاتشان، نادرست بوده است؛ نتايج مطالعاتي كه تاكنون با سرمستي براي همكارانشان توضيح ميدادهاند، با غرور به شاگردانشان درس ميدادهاند و آن را به بندبند زندگي‌شان بافته بودهاند. ـ پروفسور توماس گلد،4 به نقل از: تولستوي، 1989.5

نقل قول بالا كه پروفسور گلد، دانشمند بزرگ و استاد دانشگاه كورنل،6 آن را در مقالهاش با عنوان «مشكل علم چيست؟»،7 بارها تكرار كرده است، به صورت بسيار ملايمي به مشكلي ميپردازد كه ما امروزه در دانشكدهها و دانشگاههايمان با آن روبه‌روييم؛ يعني در روزگاري كه توافق سياسي جاي تفكر را گرفته است و بخش وسيعي از مسائل علمي و استادان دانشگاهي را تحت كنترل دارد. حقيقت و علم واقعي جاي خود را به آنچه «از نظر سياسي، درست است» داده است و در واقع، در بسياري زمينهها با دنيايي خيالي صرف روبه‌رو هستيم. در اين ميان، موضوع‌هايي، بيشتر تحت تأثير اين روند قرار گرفتهاند كه با مباحث تكوين دارويني، فمينيسم، هم‌جنس‌گرايي، گرم شدن كره زمين به دليل فعاليتهاي بشري و استفاده از منابع هيدروكربن مرتبطند. بزرگ‌ترين مؤسسات آموزش عالي ما هم فضاي امن و مناسبي براي پيش كشيدن و پرداختن به ايدهها و احتمالاتي كه از نظر سياسي درست نيستند در اختيار نميگذارند، و پرداختن به هر آنچه در خلاف جهت باشد، بخشش‌ناپذير است و ممكن است به بهاي از دست دادن موقعيت فرد تمام شود. در مجموع، در دانشكدهها و دانشگاهها و حتي مدارس ما، استادان و دستاندركاران بايد بازگوكننده طوطيوار دستورالعملهاي درست سياسي باشند و دانشجويان و دانشآموزان هم بايد از همان دستورالعملها پيروي كنند و امتحاناتشان را بر اساس همانها بگذرانند. آموزش و پرورش، جاي خود را به شستشوي مغزي داده است و احمقهايي را پرورش ميدهد كه بايد بهترين تحصيل‌كردههاي ما ميبودند؛ كساني كه فكر ميكنند عقايد چپي كه مغزشان با آنها پر شده، قدرت استفاده از منطق و عقل سليم را از ايشان گرفته است. ديگراني هم كه دنباله‌روي صرف ميكنند، بزدلاني بيش نيستند.
كساني هستند كه با وجود نداشتن هيچ‌گونه تحصيلات آكادميك، بسيار بهتر از «روشن‌فكران» تحصيل‌كرده كنوني قدرت استفاده از منطق و عقل سليم را دارند.
درباره آنچه در اين مقاله درباره دانشگاهها و دانشكدههايمان ميگويم، استثناهاي اندكي وجود دارد. بعضي از مراكز كوچكتر و مسيحي هنوز درگير كامل با برنامههاي ليبرال نشدهاند و نشاني از به كارگيري منطق و عقل سليم را از خود بروز ميدهند. البته اين موضوع شامل جايي كه خود من هستم، دانشگاه متديست جنوبي8 نميشود كه در موج دستورالعملهاي ياد شده، به ويژه در مورد هم‌جنس‌گرايي و ازدواج هم‌جنسان فرو رفته است.
نمونه برجسته سرسپردگي به برنامه ليبرال چپگرا، دانشگاه هاروارد است. لارنس اچ سامرز،9 اقتصادداني فرهيخته و بسيار شايسته بود. او در زمان رياست جمهوري كلينتون، دو سال، وزير دارايي بود و در سال 2001 از اين سمت استعفا داد تا به رياست دانشگاه هاروارد درآيد. در سال 2005، سامرز اشتباه بزرگي مرتكب شد؛ به اين ترتيب كه در كنفرانسي آكادميك، دليل كمتر بودن شمار زنان در حرفههاي مربوط به علوم و رياضي و همچنين كم بودن استادان زن در رشتههاي علوم و مهندسي را بيش از تبعيض عليه آنها، معلول علايق و استعداد آنان دانست.10 اين سخن بلوايي در ميان استادان برانگيخت. سازمان ملي زنان و سازمان فمينسيتهاي افراطي، خواستار استعفاي او شد.11 سامرز هم پس از رأي عدم اعتماد استادان دپارتمان علوم و فنون و ادامه يافتن بحثها، از سمت خود كناره گرفت.12
پيش از آنكه چنين جنون فمينيستي، مؤسسات آموزش عالي ما را فراگيرد، محققان پژوهشهايي درباره تفاوتهاي ميان استعدادهاي زنان و مردان و دختران و پسران انجام مي‌دادند و نتايج يافتههايشان را منتشر ميكردند. اين يك باور عمومي بود كه پسران در رشتههاي رياضيات و علوم از دختران پيشي ميگيرند و دختران در رشتههايي كه درباره زبانها و موضوعات مشابه بود، برتري داشتند، مثل هجي كردن. در شرايطي كه حتي يك پيشنهاد يا نظر، مانند آنچه سامرز بيان كرده بود، ميتواند چنين بلوايي ايجاد كند، چگونه ميتوان انتظار داشت چنان يافتهها و مقالاتي در دنياي آكادميك ليبرال امروزي انتشار يابند؟ البته اگر آزادي آكادميك بيشتري وجود داشت، چنان پژوهشهايي ادامه مييافت.
دكتر رناتو ام.اي. ساباتيني13 داراي دكتراي نوروفيزيولوژي از دانشكده پزشكي دانشگاه سائوپائولو در ريبيرائو پرتو14 برزيل است. او همچنين استاد مدعو و دانشجوي فوق دكترا در مؤسسه نوروبيولوژي مكس پلانك15 در شهر مونيخ آلمان بوده است. در حال حاضر، او رئيس اطلاعرساني پزشكي16 و استاديار علوم پزشكي در دانشگاه دولتي كامپيناس17 در كامپيناس برزيل و سردبير و مدير هيئت تحريريه مجله مغز و ذهن18 است. دكتر ساباتيني در سال 1997، مقاله كامل و سودمندي با عنوان «آيا ميان مغز زنان و مردان تفاوتي وجود دارد؟»19 نوشت كه اكنون بخشي از آن را ميخوانيد:
همه ميدانند كه زنان و مردان با هم متفاوتند.
با اين حال، جداي از تفاوتهاي بيروني، آناتوميك و جنسي، دانشمندان ميدانند كه تفاوتهاي ظريف ديگري در مغز زنان و مردان براي پردازش زبان، اطلاعات، عواطف، شناخت و غيره وجود دارد.
از جالبترين تفاوتهاي ميان زنان و مردان، مهارت آنها در چگونگي تخمين زمان، حدس زدن سرعت اجسام، نتيجه‌گيري‌هاي رياضي ذهني، جهتيابي فضايي و تجسم اجسام به صورت سه بعدي و ... است. زنان و مردان در تمام اين كارها به طور فاحشي با هم تفاوت دارند، همان‌طور كه در پردازش زبان در مغز نيز از هم متمايزند. دانشمندان معتقدند كه شايد همين تفاوتها دليل آن باشد كه بيشتر رياضي‌دانان، خلبانان، جنگل‌بانان، مهندسان مكانيك، معماران و رانندگان ماشينهاي مسابقهاي، مرد هستند.
از طرف ديگر، زنان در روابط انساني، تشخيص كيفيت حسي و هيجاني در ديگران و در زبان، صراحت حسي و هنري، درك زيبايي‌شناختي، زبان، پرداختن به جزئيات و كارهاي از پيش برنامهريزي شده، بهتر از مردان عمل ميكنند. براي نمونه، زنان، بهتر از مردان ميتوانند فهرستي از كلمات يا پاراگرفهاي يك متن را به ياد بسپارند.20
ادوارد اُ. ويلسون،21 «پدر» علم زيستشناسي اجتماعي22 از دانشگاه هاروارد معتقد بود كه زنان در هم‌دلي، مهارتهاي كلامي، مهارتهاي اجتماعي و امنيتجويي بر مردان برتري دارند؛ در حالي كه مردان در استقلالطلبي، قدرتطلبي، ادراك فضايي و رياضي، سلطهجويي بر اساس رده و درجه و چنين مسائلي از زنان پيشي ميگيرند.
در زمان آغاز اين مطالعات و پژوهشها، دانشمندان به سبب تأثير قوي آموزههاي فرهنگي در اجتماع انسان‌ها، نسبت به نقش ژنها و تفاوتهاي زيستي چندان مطمئن نبودند. آيا تمايل بيشتر دخترها نسبت به پسرها براي بازي با عروسك و همكاري با يكديگر به اين دليل است كه والدين، معلمان و همتايان اجتماعيشان اين رفتار را به آنها ياد دادهاند يا موضوع، عكس اين است؟
تفاوتهاي جنسيتي از چند ماه پس از تولد كودك كه هنوز تأثيرات اجتماعي كم است، مشهودند. براي نمونه، آن موآر و ديويد جِسِل در كتاب برجسته و بحثبرانگيزشان، «سكس ذهني»23، براي تبيين اين تفاوتهاي اوليه چنين توضيح ميدهند:
اين تفاوتهاي رفتاري مشهود و قابل اندازهگيري پيش از آنكه محركات بيروني مجال تأثير داشته باشند، ديده ميشوند كه در واقع، بازتاب تفاوتهاي اساسي در مغز كودك تازه به دنيا آمدهاند؛ همان تفاوتهايي كه از پيش‌تر درباره آنها ميدانيم ـ بهره بيشتر مردان در تواناييهاي فضايي و مهارت بيشتر زنان در سخنوري.
به نظر شما چه بر سر دكتر ساباتيني در دانشگاه هاروارد يا دانشگاهها و دانشكدههاي ديگرمان ميآمد اگر چنان مقالهاي را در اين دوره به چاپ مي‌رساندند؟ براي دانشگاهيان ليبرال امروزي، حقيقت، ديگر موضوع بيربطي است. در دنياي كوچك خيالي آنها تنها آنچه از نظر سياسي درست است، موضوعيت دارد.
علاوه بر اين، از روي نقل قولي كه از مقاله ساباتيني آورده شد، مي‌بينيم كه استادان دانشكده علوم و فنون بايد ميدانستند تحقيقات پروفسور اي. اُ. ويلسون آنچه را دكتر سامرز تنها به صورت نظري درباره تفاوت‌هاي ممكن بين زنان و مردان گفت، صد در صد تأييد ميكند. در زمان رأي عدم اعتماد به سامرز، پروفسور ويلسون همچنان در دپارتمان علوم دانشگاه هاروارد بود. آشكار است كه فمينيستهاي راديكال جريان را پيش بردهاند و «از نظر سياسي، درست»، تنها موضوع مورد اهميت بوده است. حقيقت، صداقت و آزادي آكادميك موضوع‌هاي بيربطي هستند. علاوه بر آنچه گفته شد، مي‌توانيد نقل قولي از ويكيپديا را درباره پروفسور ويلسون بخوانيد:
ويلسون در فصل آخر كتاب زيستشناسي اجتماعي و در تمام متن كتاب در باب طبيعت انساني‌اش24 كه جايزه پوليتزر را برده است، به بحث درباره اين موضوع ميپردازد كه تأثير ميراث ژنتيكي بر شكل‌گيري ذهن بشر (اگر نه بيشتر، دست كم) به اندازه تأثير فرهنگ است. عوامل اجتماعي و محيطي تا حد مشخصي بر دگرگون كردن رفتارهاي انساني تأثير دارند.25
اين گفته بايد فمينيستهاي سازمان ملي زنان را به خشم آورده باشد. اين افراط‌گرايان معتقدند تنها تفاوت ميان زنان و مردان يا فرهنگي است يا حاصل تبعيض عليه زنان است. جنبش فمينيستي، آسيبهاي فراواني به مدارس ما، زنان و مردان جوان ما، نيروهاي نظامي ما و كشورمان زده است.
قاضي رابرت بورك26 در كتاب ارزشمندش به نام حركت به سمت گومورا27 (1996) بيان ميكند كه جنبش فمينيستي براي كشورمان حتي از جنبش هم‌جنس‌گرايان هم زيان‌بارتر بوده است، گرچه در زمان نگارش آن كتاب، جنبش هم‌جنس‌گرايي به گستردگي امروزش نبود. او مثالهاي بسياري از اتفاقات مشابه آنچه را بر سر سامرز آمد، بازگو ميكند تا نشان دهد چگونه مؤسسات آموزش عالي و نيروهاي نظامي ما از اين جريان‌ها آسيب ديدهاند. او فكر مي‌كرد جنبش فمينيسم و برنامههاي ليبرال ديگر آن‌قدر پيش رفتهاند كه كشور ما را در مسير بازگشت‌ناپذير خودتخريبي قرار دهند و براي ادعاهايش، مثال‌هاي خاص بسياري را نقل كرده است. بدون شك، ارزشها و سبك زندگي امريكايي ما و آزاديهاي اساسي ما به شدت در خطرند. در كتابي كه در اين وب‌سايت وجود دارد؛ همچنان‌كه امريكا را به فساد ميكشانيم،28 من درباره اين مسائل، نقلقولهاي مبسوطي از بورك آوردهام كه با جست‌وجوي نام بورك ميتوان آنها را يافت. از نظر من، با تمام بدي جنبش فمينيسم، جنبش هم‌جنس‌گرايي براي كشور ما و براي آزاديهاي ما آسيبزنندهتر و خطرناكتر است و «روشن‌فكران» تحصيل‌كرده ما از تمام اين تباهي و ويراني چپگرايي حمايت مي‌كنند.
نمونه خوبي از تباهي ناشي از هم‌جنس‌گرايي، حمله شرورانه به ژنرال پيتر پيس29 بود. دريادار ژنرال پيتر پيس، رئيس مشاوران نظامي رئيس جمهوري بود. او در ماه مارس سال 2007، مخالفت خود را با ورود هم‌جنس‌گرايان به خدمت نظام اعلام كرد و گفت:
به عقيده من، اعمال هم‌جنس‌گرايانه ميان دو فرد غير اخلاقياند و ما نبايد درباره اعمال غير اخلاقي اغماض كنيم.
بيان حقيقت موجب سرازير شدن انتقادهاي شديد از همه طرف به سوي ژنرال پيس شد. در اين كشورِ، آزادي بيان، هرچند هم كه حقيقت گفته شود، به هيچ عنوان عمل مطمئن و بيخطري نيست. آنچه گفته ميشود، بايد «از نظر سياسي»، بوده و با عقايد متعصبانه ليبرال و هم‌جنس‌گرايانه سازگار باشد. ژنرال پيس مجبور شد از مقام رياست مشاوران رئيس جمهوري كناره گيرد و خود را بازنشسته كند. رابرت گيتس،30 وزير دفاع ايالات متحده گفت: پيشبيني واكنشي «ستيزهجويانه» از طرف كنگره امريكا موجب شد تا ژنرال پيتر پيس به عنوان رئيس مشاوران نظامي رئيس جمهوري، پيش از سپتامبر 2007 كه دورهاش به پايان ميرسيد، بركنار شود. اين عمل خسران بزرگي براي كشور در پي داشت!31 با اينكه در نظر من، جورج دبليو بوش، رئيس جمهوري خوبي بود، اما اين اتفاق در اواخر دوران او رخ داد و به نظر من، كارنامه او را لكهدار كرد. او و گيتس در مقابل مجلس سناي دموكرات، هم‌جنس‌گرايان و «روشن‌فكران» سر تعظيم فرود آوردند.
با انتخاب رئيس جمهوري هاروارد رفته ما، باراك حسين اوباما و دموكرات شدن كنگره، ديگر ورود هم‌جنسگرايان در نيروهاي نظاميمان تضمين شد. با اين كار، زنان و مردان نظامي ما نه تنها مجبورند با لواطكارانِ فاسدعمل هم‌نشين شوند، بلكه حتي بيش از حد معمول، در معرض ويروس مهلك حامل بيماري ايدز قرار ميگيرند. بر اساس قوانين حكومتي و با دلايل محكم، هم‌جنس‌گرايان اجازه اهداي خون ندارند. هيچ آزمايش خوني وجود ندارد كه نشان دهد آيا يك فرد حامل ويروس اچ.آي.وي هست يا نه. هميشه فاصلهاي بين دوره ابتلا و بروز اين بيماري وجود دارد، از چند ماه گرفته تا چند سال كه فرد مبتلا به اين ويروس مي‌شود، آزمايشها آن را نشان نمي‌دهند. ويروس اچ.آي.وي و بيماري ايدز از راههاي چندي منتقل ميشوند. راه‌هاي معمول عبارتند از تماس با بزاق يا خون فرد مبتلا و همچنين تماس جنسي. يكي از راههاي بسيار معمول، ابتلا از طريق تزريق يا انتقال خون است. هنوز تمام راههاي انتقال اين ويروس مهلك شناسايي نشدهاند. مواردي وجود دارند كه در آنها فرد به اين بيماري مبتلا شده، اما شيوه ابتلايش مشخص نيست و غير از راههاي نام‌برده بوده است. چه اتفاقي خواهد افتاد اگر فردي در صحنه نبرد به خون همنبرد خود نياز داشته باشد و مواردي كه سربازان زخمي و خونين در همان صحنه نبرد به كمك نياز داشته باشند؟32
باراك اوباما به خوبي با همان ايدههاي ليبرال متعصبانه افراطي در هاروارد و همچنين به وسيله دوستان سوسياليست و كمونيستش در شيكاگو شست‌وشوي مغزي داده شده است. «روشن‌فكران»، او را يكي از همانها در نظر ميگيرند. البته در نظر من، او تحصيل‌كرده احمقي بيش نيست.
ريچارد كوهن،33 مقالهنويس ليبرال چپگرايي است كه براي واشنگتن پست و ديگر سازمانهاي خبري كشور مقاله مينويسد. او بازتابدهنده تفكر ليبرال رايج در رسانههاي امريكاست. كوهن، فرد فرهيختهاي است كه هم در دانشگاه نيويورك و هم در دانشگاه كلمبيا تحصيل كرده است. او در مقالهاي با عنوان «پِري جلاي روشن‌فكرانه را كم دارد»34 در مجله البوكوئرك35 (23 آگوست 2011)، صلاحيت رئيسجهور شدن فرماندار تگزاس، ريك پري36 كه به تازگي در فهرست نامزدهاي رياستجمهوري جمهوريخواهان درآمده است را زير سؤال برد. كوهن ادعا ميكند كه پري به اندازه كافي «روشن‌فكر» نيست. بخشي از مقاله نابخردانه او را بخوانيد:
گرم شدن كره زمين ممكن است براي خرسهاي قطبي، خطرناك باشد يا نباشد، ولي بي‌شك براي نامزدي ريك پري براي رياستجمهوري خطرناك است. فرماندار تگزاس به جريان يخي چنگ زده است كه اعتباري ندارد و تنها در عرض يك هفته نشان داده است كه از نظر فكري شايستگي رياستجمهوري ندارد. او با يك بچه درباره نظريه تكامل وارد بحث شده و در نهايت، بحث را باخته است. پري معتقد است شكافهايي در اين نظريه وجود دارند. اگر چنين باشد، او، خود، يكي از آن‌ شكافهاست. [تأكيد افزوده شده است.]
شايد مهمتر از آن اين باشد كه پري درباره افزايش دماي جهان به غلط، سخن گفته است. او با رد اين انديشه كه اين اتفاق دست كم تا حدي ناشي از صنعتي شدن است، اظهار كرده است كه «شمار زيادي از دانشمندان، دادهها را دستكاري كردهاند» تا چنين جلوه دهند كه نوع بشر ـ ماشين‌هاي ما، قطارها، اتومبيل‌ها، كارخانه‌هاي دودزاي فولاد چين ـ در اين موضوع، متهم است. او گفت كه تعداد رو به افزايشي از دانشمندان اين ايده را به چالش كشيدهاند و در نهايت او هم با آنها همراه است، بدون توجه به اينكه آنها ممكن است چه كساني باشند. به گمانم، استخوانهاي جو مككارتي37 در اپلتون38 كمي به لرزه درآمده است... .
پري به ما اجازه داده است تا ببينيم وقتي ايدئولوژي او با واقعيت برخورد ميكند، چه اتفاقي خواهد افتاد. ايدئولوژي پيروز ميشود، اما نه به دليل دست بالا بودنش، بلكه چون كه كمي تقلب ميكند ـ در مورد گرم شدن هواي كره زمين با اعداد ساختگي و هزينههاي دروغين... .
تگزاسيهاي قديمي هميشه ما را از تشبيه پري به بوش فقط به اين دليل كه هر دو اهل تگزاس و هر دو مذهبياند، منع ميكنند.
بسيار خوب. اما شباهتهاي اجتناب‌ناپذيري وجود دارد ـ نه تنها در لهجه آنها، بلكه در مسير فكريشان. پري اصرار دارد كه تكامل، «نظريهاي است كه هست»، اما خلقتگرايي هم همين‌طور ـ يا به عبارت ديگر، اين دو با هم در توازن هستند [تاكيد افزوده شده است].
... من از تفكر او نميترسم. آنچه مرا ميترساند، نداشتن هيچ‌گونه تفكري در اوست.
اجازه دهيد ابتدا آنچه را كوهن درباره گرماي جهاني ميگويد، بررسي كنيم. آشكار است كه او تبليغات چپي درباره «گرماي جهاني ناشي از اعمال بشر» را پذيرفته است. آنچه كوهن ميگويد نه تنها خلاف شواهد است، بلكه گفته او درباره آنكه چه كسي در دادهها دست برده، نادرست از آب درآمده است. اين گرم‌كننده‌هاي جهان بودند كه براي دستبردن و تحريف دادهها متهم شدهاند. مهم‌ترين داده و گراف درباره گرماي جهاني ناشي از اعمال بشري، گراف هاكي استيك،39 نه تنها خلاف واقعيت‌هاي موجود است، بلكه گردآوري و ارائه آن هم با فريب و دروغ همراه بوده است و شمار چندي از «دانشمندان» به دليل آن متحمل مشكلات عميقي شدند. در واقع، تقلب از پري نبوده، بلكه آشكارا ميبينيم كه متقلب، كوهن است كه اگر كمي اخبار را دنبال ميكرد، ميفهميد گفتهاش درست نيست. با اين حال، براي ليبرالي چون كوهن، واقعيت‌ها و حقيقت، موضوعيتي ندارند. براي «روشن‌فكر» بودن كه من مطمئنم كوهن، خود را همينگونه ميداند، بايد طرف چيزي را بگيريد كه از نظر سياسي، درست و هماهنگ با ايدههاي چپي است. آنچه پري گفته بود، صد در صد درست است؛ يعني اينكه «شمار زيادي از دانشمندان دادهها را دستكاري كردهاند» تا چنين بنمايانند كه گرماي جهاني وجود داشته كه صد در صد «ناشي از اعمال انسان بوده است».40
درباره «تكامل»، كوهن همانند ديگر نخبگان ليبرال كه خود را روشن‌فكر ميدانند، معتقد است تكامل دارويني اصل پذيرفته شدهاي است؛ چرا كه امروزه در مدارس ما به همراه انجيل تدريس ميشود. اين شيوه فكري هيچ مجالي به دين مسيحيت نميدهد؛ يعني آنچه پري به آن اعتقاد دارد. يك مسيحي معتقد، دستكم به اين ايمان دارد كه خداوند، آفريننده آسمانها و زمين و هر آن چيزي است كه در آنها زندگي ميكند. تكامل دارويني نوين بر اين باور است كه زندگي زاييده تصادفي صرف است كه در آن، نوعي آميب تك‌سلولي به طور تصادفي، از ملغمهاي از عناصر بدوي به وجود آمده كه خود آنها معلولِ بي‌شك پيش هم قرار گرفتنِ تصادفي تمام مواد مورد نياز براي آغاز حيات در كنار هم بوده است. هيچ شاهد و مدركي براي اثبات اين تخيل وجود ندارد و اين ايده در حد نظريه باقي ميماند. البته همين نظريه به عنوان واقعيت تعليم داده ميشود و كساني مانند كوهن آن را به عنوان واقعيت ميپذيرند. چنين ايدهاي هيچ مجالي براي طراحي هوشمندانه طبيعت كه بسياري از دانشمندان آن را مطرح ميكنند، نخواهد گذاشت. ملحدان و تكاملگرايان كه در مواردي، يكي هستند، به شدت مخالف آنند كه واقعيت‌هاي مربوط به طراحي هوشمندانه طبيعت در كلاسهاي علوم مدارس ما تدريس شود و براي اين كار به دادگاهها متوسل ميشوند؛ زيرا تبيين شواهد موجود در طراحي هوشمندانه نظام طبيعت، به صدا درآوردن مارش عزاي تكامل دارويني مدرني است كه امروزه در كلاسهاي علوم ما تدريس ميشود. آنان آگاهانه، با زيركي و به غلط، اين طراحي هوشمندانه را خلقت‌گرايي ديني41 ميخوانند، گرچه خودشان هم خوب ميدانند كه چنين نيست. تبيين طراحي هوشمندانه در نظام طبيعت به هيچ عنوان امري ديني نيست؛ زيرا اين تبيين هيچ شاهدي در اختيار نميگذارد تا بفهميم چه چيز يا كسي طراح آن بوده يا آنكه اين نظام چند طراح داشته است. در عوض، اين ايده را به همراه دارد كه هر طراحي هوشمندانهاي، آگاهانه به وسيله كسي يا چيزي خلق شده است. در چنين قالبي، ميتوان آن را «خلقتگرايانه» دانست، هرچند از نوع غير ديني.
اگر نتوانيم بگوييم همه، بايد گفت بيشتر مغزهاي متفكر در تاريخ ثبتشده جهان به وجود طراحي هوشمندانه در نظام طبيعت معتقد بودهاند كه از آن ميان ميتوان به اين افراد اشاره كرد: يوهانس كپلر42 (1571 ـ 1630). بدون شك، كپلر، بزرگ‌ترين رياضي‌دان زمانه خود و شايد كل دوران بوده است. سِر اسحاق نيوتون43 (1642 ـ 1727) كه بسياري او را بزرگ‌ترين رياضي‌دان دنيا ميدانند. لئونارد يولر44 (1707 ـ 1783) كه او را بزرگ‌ترين رياضي‌دان و دانشمند نابغه ميدانم. مايكل فارادي45 (1791 ـ 1867). درباره فارادي گفتهاند: «اگر گستره و نفوذ اكتشافات فارادي و تأثير آنها روي پيشرفت علم و صنعت را در نظر بگيريم، هيچ تلاشي در بزرگداشت او زياده نخواهد بود. او يكي از بزرگ‌ترين مكتشفان علمي تمام دوران بودهاست.» لويي پاستور46 (1822 ـ 1895). بسياري، او را بزرگ‌ترين زيستشناس دنيا ميدانند كه آثارش بيش از هر دانشمند ديگري در حفظ جان انسان‌ها موثر بوده است. جيمز كلارك مكسول47 (1831 ـ 1879). بدون شك، مكسول جايگاه خاصي در ميان بزرگ‌ترين دانشمندان تاريخ دارد. توماس آلوين اديسون48 (1847 ـ 1931). اديسون، يكي از پركارترين مخترعان تاريخ است كه تنها در ايالات متحده، 1093 اختراع را به ثبت رسانده و علاوه بر آن، در انگلستان، فرانسه و آلمان هم اختراعاتي به نام او به ثبت رسيدهاند. آلبرت اينشتين (1879 ـ 1955). اينشتين، «نويسنده، فيلسوف و فيزيك‌دان نظري آلماني‌تبار سوئيسي ـ امريكايي است كه به عنوان يكي از اثرگذارترين و شناختهشدهترين دانشمندان و روشن‌فكران تمام دوران به شمار ميرود. او را پدر فيزيك جديد ميدانند».
درباره طراحي هوشمندانه طبيعت، روشنتر از آنچه اينشتين گفته است، ممكن نيست:
به ندرت ميتوان در اذهان عميق علمي، نوعي احساس مذهبي خاص فردي نيافت.... احساسات مذهبي اين افراد به شكل تحير مهيجي از هماهنگي قوانين طبيعي است كه نشان‌دهنده شعور برتري است كه در مقايسه با او، تمام دستگاه فكري و عملي انسان، بازتابي به كلي ناچيز مي‌نمايد.49
البته كوهن و دار و دستهاش، اين گونه انسان‌هاي معتقد به طراحي هوشمندانه طبيعت را «روشن‌فكر» به حساب نميآورند؛ چرا كه آنها به جاي تكاملگرايي دارويني به طراحي هوشمندانه در نظام طبيعت معتقدند. بدون شك، كوهن، خودش و هم‌نوعان فكرياش را روشن‌فكر ميداند. در حقيقت، در مقايسه با هشت دانشمند نام‌برده در بالا، كوهن همچون عقبماندهاي ذهني ميماند و به عقيده من، او نمونه ديگري از تحصيل‌كردههاي احمق است.
ديگر اينكه چيزي بيش از شكاف، به گفته ريك پري، در نظريه تكامل وجود دارد. در كنار طراحي هوشمندانه، شواهد عملي ديگري هم عليه نظريه تكاملي دارويني وجود دارند. از آنجا كه همه گياهان و جانوران از يك منبع مشترك ايجاد شدهاند، چرا نبايد چنين انگاشت كه جانوران به گياهان و گياهان به جانوران تبديل شوند؟ در اين صورت، هر يك از آنها از ديگري ريشه ميگيرد. پس كدام‌يك اول به وجود آمده است؟ مگر اين كه به نظريه خارقالعاده ديگري برسيم كه بر اساس آن، زندگي گياهي و جانوري هم‌زمان از آن ياخته تك‌سلولي، آميب به وجود آمدهاند. يا اينكه آميب فرضي ما به هيچ يك از آن دو تبديل نشده، ولي هر دو را توليد كرده است. تمام اين ماجرا تخيلات صرف است و هيچ پايه علمي ندارد، اما در مدارس ما به عنوان اصول علمي تدريس ميشود.
خود داروين هم پذيرفته بود كه «انفجار كامبرين»50 خلاف نظريه او بوده است و او قادر به توضيح آن نيست. علت استفاده از اين اصطلاح آن است كه 500 تا 600 ميليون سال پيش، به طور ناگهاني، زندگيهاي بسياري به وجود آمد كه به مثابه «انفجار» زندگي در نظر گرفته شد. امروزه شماري از آن زيستها از بين رفتهاند. اينها واقعيت‌هاي مستندي هستند كه به كلي با تكامل دارويني در تعارضند كه خود بر هيچ‌گونه واقعيتي استوار نيست. در سالهاي اخير، برخي تكاملگرايان در تلاش بودهاند تا با استفاده از نظريه «زمين گلوله برفي»،51 توضيحي براي انفجار كامبرين بيابند. برخي از اين افراد معتقدند پيش از دوره كامبرين،52 زمين پوشيده از برف بود و اين، مانع از زندگي جانوران در آن ميشد. بعد برفها از زمين پاك شدند و زندگي پديدار گشت. از چه؟ شايد هم جانوران دريايي يا ماهيان به ناگهان از اقيانوسها بيرون خزيدند تا جانوران خشكيزي شوند. نميبينيد كه تمام ماهيان و جانوران اقيانوسها دارند بيرون ميخزند تا خشكيزي شوند؟ چرا اين روند هماكنون ادامه ندارد؟ اگر اين جانوران دريايي را بگيريد و در خشكي نگه داريد، اگر نتوانند خود را به آب برسانند، ميميرند. ديگر آنكه چنانچه در زير برف زندگي نميتوانسته وجود داشته باشد، پس گياهان و نباتات چگونه بوجود آمدند، در حالي كه حيوانات براي زندگي به آنها نياز دارند؟ آيا آنها هم از اقيانوسها بيرون خزيدهاند؟ نظرهايي كه تكاملگرايان براي تأييد كردن نظريهشان ارائه ميدهند، از حد تخيل فراتر رفتهاند و در بيشتر موارد، دلايلي مضحكند و همينها به عنوان علم در مجلات علمي ما منتشر ميشوند.
«دانشمندان» همواره به دنبال شواهدي بودهاند كه ارتباط گمشده بين انسان و ميمون يا جانوران ميمونمانند را تبيين كند. در آغاز، «انسان‌هاي نئاندرتال»53 را داشتهايم كه به عقيده برخي، انسان‌هايي بدوي بودهاند. «مارسلين بول،54 ديرينشناس فرانسوي اعلام كرد كه انسان‌هاي غارنشين (نئاندرتال)، انسان نبودهاند و حتي نياي انسان‌ها هم نيستند.» اين گفته به عنوان اصل كلي پذيرفته شد و هيچ فسيلي براي اين دوره گذار بر جاي نگذاشت. سپس در سال 1912، «انسان پيلتدون»55 جعل و ساخته شد و براي دههها به عنوان «حلقه ارتباطي گمشده» تكاملگرايان مطرح بود. «در سال 1953، ژوزف وينر،56 كنِث اوكلي57 و ويلفرد لو گراس كلارك58 ثابت كردند كه جمجمه پيلتدون با آنكه شايد هزاران سال عمر داشته باشد، متعلق به انسان مدرن است، در حالي كه ناحيه فك او متأخرتر و متعلق به نوعي اورانگوتان مدرن است. فك او به وسيله اعمال شيميايي چنان دستكاري شده بود تا شبيه يك فسيل گردد و دندانهايش كوچك‌تر شده بودند تا او را شبيه انسان‌ها كند. وينر و همكارانش به اين نتيجه رسيدند كه انسان پيلتدون هم جعلي بوده است.» پس آن حلقه ارتباطي گمشده هنوز گمشده باقي مانده است.
در حال حاضر هم شاهد تقلب ديگري در علم هستيم كه به دنبال تقويت كردن هر آن چيزي است كه از نظر سياسي، درست است. من در تحقيقاتم به هيچ گونهاي از جانوران برخورد نكردهام كه به گونهاي ديگر تبديل شوند و هم‌چنين هيچ گياهي را هم نديدهام كه به جانور تبديل شود يا بر عكس آن. من چنين استدلال‌هايي را هم بررسي كردهام: «زماني اجداد نهنگها، درست مانند پستانداران ديگر روي چهار پا در خشكي زندگي ميكردند. با گذشت زمان و همان طور كه اين نهنگها براي زندگي در آب تكامل مييافتند، پاهاي جلويشان به باله تبديل شد و در همين زمان، پاهاي عقبي و كفلهايشان را از دست دادند، گرچه نهنگهاي امروزي هنوز رد پايي از لگن خاصره را حفظ كردهاند و بچه نهنگها با نشاني از اندامهاي عقبي به دنيا ميآيند.» اين سخنان با شواهد مستدلي همراه نيست و حتي اگر درست باشد، تبديل از گونهاي به گونهاي ديگر در آن ديده نميشود؛ چرا كه هر دو پستاندارند. جانوراني وجود دارند كه هم در آب و هم در خشكي زندگي ميكنند. در واقع، طبيعت، جانوران را از تبديل شدن به گونههاي جديد در امان نگه داشته است و حتي با تركيب نژادي هم نميتوان گونه جديدي بوجود آورد. بدون شك، در قالب يك گونه ميتوان تكامل را اثبات كرد، اما در بيشتر موارد، آنچه درباره تبديل يك گونه به گونه ديگر گفته ميشود چيزي جز تبليغات تكاملگرايانه نيست.
مسئله ديگري كه تكاملگرايان قادر به حل آن نيستند، آن است كه چرا تنها انسان‌ها به مسائل مربوط به نظريه تكامل ميپردازند؟ چرا بوزينهها و ميمون‌ها و جانوران ديگر در اين كار شركت ندارند؟ چرا تنها انسان‌ها تا درجهاي تكامل يافتهاند كه ميتوانند كتاب بنويسند، نقاشي بكشند، قايق، اتومبيل، هواپيما و رايانه را اختراع كنند؟ در حالي كه هستي انسان به نسبت، متأخرتر از ديگر جانداران است. به ياد دارم كه در دوره مدرسه، نظريه، چنين پاسخي ارائه ميكرد كه دليل آن است كه انسان ميتواند به طور عمودي راه برود و انگشت شست تكامل‌يافتهاي دارد. حالا به نظر ميرسد كه تكاملگرايان آن نظريه‌ها را كنار گذاشتهاند و به دنبال نظريه‌هايي هستند كه نشان دهد انسان جهش يك‌باره و بزرگي در اندازه مغزش را تجربه كرده است. اما چرا؟ و چگونه؟ هيچ يك از آنها به اين سؤال‌ها پاسخ نميدهند. من تا به حال تنها يك توضيح در اين باره ديدهام كه آن هم علمي نيست. در سِفر پيدايش، 1: 27ـ28 از كتاب مقدس، نسخه كينگ جيمز59 مي‌خوانيم:
و خداوند، انسان را به صورت خود بيافريد. به صورت خداوندي، او را بيافريد. زن و مرد آنها را بيافريد.
و خداوند بر آنها رحمت آورد و به آنان گفت: باشد كه بارور شويد و در زمين تكثير گرديد و زمين را در اختيار خود گيريد و بر ماهيان دريا و بر مرغان آسمان و بر هر آنچه در روي زمين ميجنبد، غلبه كنيد.
تكاملگرايان به شدت در تلاشند تا هرگونه شاهدي خلاف تكامل داروين و هر شاهدي مبني بر طراحي هوشمندانه در نظام طبيعت را به هر ترتيب ممكن از دانشآموزان و دانشجويان ما مخفي نگه دارند. اين رويه، خلاف آن چيزي است كه علم مفيد خوانده ميشود. در علم مفيد، تمامي شواهد و آرا و تمام زواياي يك موضوع بحثبرانگيز بايد بررسي گردد تا در پايان، حقيقت رخ نمايد.
متأسفانه امروزه در مدارس بسياري از نواحي كشورمان، اوضاع بر اين روال نيست. حتي بحث درباره موضوع‌هاي چالشبرانگيز خارج از حيطه آنچه از نظر سياسي، درست است، جايز نيست. آنچه گفته ميشود، بايد بدون هر پرسشي پذيرفته شود و اگر شخصي، خلاف آن سخني بگويد، موقعيت و حرفه خود را از دست خواهد داد. در چنين جوّي، دانشگاهها و دانشكدههاي ما تحصيل‌كردههايي احمق بيرون ميفرستند؛ كساني كه هيچگونه توانايي در استفاده از منطق و عقل سليم ندارند.
من از تمام آنچه تاكنون درباره ريك پري شنيدهام، خوشم آمده است و همچنين از اين كه او مسيحي معتقدي است. به نظر ميرسد او يك محافظهكار واقعي است و همان مردي است كه در واقع به عنوان رئيس جمهوري به او نيازمنديم. با تمام وجود، اميدوارم كه از شر «روشن‌فكراني» كه كاخ سفيد را اشغال كردهاند، رهايي يابيم.

الموجز
الاعلام والدين:الإمكانيات ومشاكل الكنيسة في الثقافة التلفزيونية
الخلاصة
في هذه المقالة يُبحث عن تأثير النداءات والإيحاءات التي تأتي عن طريق الإعلام، وبالأخص الإعلام التلفزيوني، علي مؤسسات الدينية المسيحية؛ وذلك بالاعتماد علي إبراز الرؤي والنظر الإعلامي.
ثم إنّ الكاتب (مارشال مك لوهان) يقصد من هذا البحث توسيع الإدراك الإعلامي، كما بيّن فيها أنّ الإعلام وإن كان متناقضاً بنظرنا في الوهلة الأولي؛ إذ من جهة لا نري فائدة في الكنيسة، ومن جهة نري أنّ الدين مهم، ولكنه في الأصل موحد، وله نداء واحد معتمد يستفاد ماهيته وهيئته من قناة خاصة، وهذا النداء يؤثر بشكل كبير علي النماذج التي يطبقها الناس بوعي ويأخذون معلوماتهم منها، وقد وصل إدراك هذا النداء الأساسي إلي حد بيّن الدين فيه أنّ الإعلام في وقت مواجهة المشاكل يكون هو الطاقة الكامنة للثقافة المنتقلة عن طريقه، غير أنّ جميع ما تقدّم يعتبر من أهم وظائف الكنيسة.

دراسة وتحليل نفوذ الإعلام في أوساط الجالية المسلمة في فرنسا
استفن ام كردشر، ديبا اومن واميلي ال استيل
الخلاصة
إنّ الإعلام يؤثر في تكوين هوية الفرد، كما أنّ للإعلام المحلي دور في المجتمعات المحلية، بحيث يساهم في صناعة الثقافة والالتزام في الهوية المحلية (الوطنية)، وهذا التحقيق يبحث حول التعامل بين الإعلام والهوية، حيث يقوم بشكل خاص بدراسة وتحليل اختلاف الطرق المستفادة من الإعلام في أوساط الجالية المسلمة في فرنسا؛ لأجل بيان نفوذ الإعلام وارتباطه بالهوية المحلية.
فقد قام المحقّق باللقاء مع (42) نفراً من الجالية المسلمة في فرنسا من الجيل الأول والثاني، وبتحليل النتائج والمعطيات حصل الباحث علي نتيجتين أساسيتين:
الأولي: إنّ الجيل الثاني من الجالية المسلمة في فرنسا اعترضوا علي سياسة تمرير وتوحيد الثقافة الفرنسية، وفضّلوا الاستفادة من الإعلام المحلي بدلاً من الإعلام الفرنسي.
وأمّا النتيجة الثانية: هي الذهاب إلي عدم استعمال الإعلام المحلي، بمعني قبول الهوية الفرنسية التي يخالفها الجيل الأول والثاني من الجالية المسلمة في فرنسا.
الكلمات المفتاحية: النفوذ، استخدم الإعلام، توحيد الثقافة، الإسلام.

المجمعات الصناعية، السجن النافع، جني الربح من السجن في أمريكا
الخلاصة
تدعي أمريكا الحرية والالتزام بالأصول والمبادئ الإنسانية، كما تعتبر في الوهلة الأولي أرقي بلد في العالم الثالث في تأمين المعيشة والحياة، ولكن بالتأمل نستيطع أن نحصل علي رؤية صحيحة حول الطبقات الفقيرة والمسحوقة والظفر بالحقائق الجارية في هذا البلد.
وكذلك نستيطع عن طريق كشف الوجه الحقيقي للسياسيين في هذا البلد، وكشف مقاصدهم الانتهازية بهدف تأمين مكاسبهم ومنافعهم الشخصية، أن نحصل علي بعض الفجائع الإنسانية والفضايح الأخلاقية التي تحصل في هذا البلد، فإنّ هذا البلد في الوقت الحاضر يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة علي الرغم من وجود المجمعات الصناعية في القطاع الخاص، والسجون التي تجلب الأرباح الهائلة عن طريق استثمار السجناء في هذا البلد، فهؤلاء لأجل استحصال الربح الوفير من معاملهم الخاصّة يسعون عن طريق نفوذهم وعلاقاتهم بالسياسيين والمشرعين في هذا البلد، أن يغيّروا قوانينه لأجل تكثير السجناء بهدف استثمارهم، حتي أنّه بلغ عدد السجناء من بين كلّ (100.000) أمريكياً (743) سجيناً في الزنزانات.

ذهاب السلطة العالمية، والرؤي في أفول إمريكا
الخلاصة
لقد واجهت أمريكا نتيجة الخطأ السياسي والاقتصادي أعظم أزمة مالية واقتصادية، حيث بدأت قدرتها في العالم تنحدروا إلي الأفول والزوال بعد أن كانت قبل سنوات كالغول العظيم لا يضاهي بقدرته، ولكن أصحبت هذه القدرة يوماً بعد يوم ضعيفة إلي حدِ تقلصت يدها عن أخذها لثروات بعض الدول كالصين وفيتنام وأفريقيا الجنوبية.
وقد حاول (نوام شامسكي) في هذه المقالة من خلال المرور الإجمالي علي تجربتين مريرتين في فتنام والعراق، أن يوضح هذه المسألة، وهي هل أن أمريكا بعد فقدانها للصين وفيتنام وكثرة استقلال مستعمراتها متجهة إلي الزوال والانحدار أم لا ؟!
وقد بيّن في هذه المقالة أنّ أفول وزوال قدرة أمريكا أمر واقعي لا محيص عنه، ثم قام بتحليل هذا الأمر علي الرغم من الضجّة الإعلامية حوله، وسعي أمريكا إلي حدٍ كبير في المحافظة علي قدرتها في العالم.
وفي الوقت الذي لم يكن عليها رقيب في الأبعاد العسكرية، بل وحتي في الأبعاد الاُخري، حيث لا توجد دولة اًُخري تتفوق وتتقدّم عليها، فالصين والهند مع تنميتهما السريعة لكنهما لا يتقدّمان عليها؛ لأنّهما يواجهان مشاكل تمنعهما من الانتصار والتفوق علي أمريكا، ولكن مع ذلك نشاهد في السنوات الأخيرة خروج واستقلال الكثير من الدول عن سيطرة وهيمنة أمريكا، وعليه فإنّ نار أفولها قبل أن تحرق القادة والأقلية الغنية، شملت الأكثرية الفقيرة.

الطريقة الملوكية: الرؤيا لأفول امريكا
الخلاصة
يطرح الكاتب في هذه المقالة بداية أفول أمريكا، وأنّه بدأ من فقدانها للسلطة والسيطرة علي دول متعددة في العالم، التي من جملتها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع حاكمية الديمقراطية في هذه الدول، ومخالفتها الصريحة والواضحة لحاكمية الديمقراطية في الدول الأخري المختلفة، ودعمها لحكّامها العُملاء لها فيها.
يقول (شامسكي) في هذه المقالة: إنّ العنصر الثاني لأفول أمريكا يكمن في اتخاذها للسياسة المزدوجة حيال الاختلاف بين فلسطين وإسرائيل؛ وذلك لأجل حمايتها من قبل مقتراحات آخر الزمان للمسيحيين التبشيريين.
كما بيّن أنّ العنصر الثالث لأفولها هو خطر إيران النووي، ثم خرج بنتيجة هي: إنّ قابلية إجراء أصول السلطة الأمبريالية تسافلت إلي حدٍ غير مسبوق.

من بلفور إلي أوباما: الفكر الاستعماري لفلسطين
راجر شيتي
الخلاصة
بدأ المستعمرون بالتصرف والسيطرة علي فلسطين دون الاعتناء برضا الشعب الفلسطيني، و علي الرغم من اختلاف الثقافة واللغة والتأريخ، ثم يقوم (راجر شيتي) في هذه المقالة بشرح وبيان كيف أنّ إسرائيل استطاعت عن طريق الإعلام والتلاعب باللألفاظ والكلام بتزييف الحقائق والواقع بما يصب في منفعتها، من قبيل وصفها لإخراج الناس من أراضي أجدادهم بنقلهم إلي مكان أفضل للحياة والمعيشة.

فضح أكذوبة اقتراح الحرب علي إيران، وبيان الحقيقة في تجاوز الغرب علي الخليج الفارسي
الخلاصة
تقوم هذه المقالة بتعريف كتاب جدي بعنوان (فضح أكذوبة اقتراح الحرب علي إيران) تأليف فينال كانينغهام و مايكل جوسودوفسكي من مرسسة غلوبال ريسرش، حيث نقرأ في هذا الكتاب أنّ أمريكا مع فكرة العولمة وبقاؤها بعنوان القدرة العظمي في العالم تسعي إلي الهجوم علي إيران بهدف استيلائها علي ثرواتها النفطية والغازية بأعذار سياسية مختلفة، من قبيل: إنّ الهجوم علي إيران أمر إنساني، أو لأجل الوصول إلي هذا الهدف تقوم باستخدام الإعلام الغربي والوكالة الدولية للطاقة النووية، أو من خلال تصويرها لبرامج الطاقة النووية السلمية لإيران بكونها غير شرعية، من خلال الاستفادة من نفوذ الوكالة الدولية للطاقة النووية، وأغماضها عن العواقب السلبية الوخيمة لهذا التعدي والتجاوز الإجرامي علي إيران من خلال الإعلام الغربي.
ثم إنّ من جملة هذه الأعمال هو ما تقوم به أمريكا لأجل تحقيق أهدافها الاستعمارية في منطقة الخليج الفارسي، كما يري الحلفاء السياسيين لإيران في المنطقة، كالصين وروسيا، أنّ الهجوم علي إيران هو إعلان للحرب العالمية الثالثة.

ملايين المسيحيين التبشيريين يريدون بدء الحرب العالمية الثالثة لأجل تسريع الرجعة
الخلاصة
إنّ الصهاينة يستعينون بالدين لأجل جلب مساعدة المسيحيين في الوصول إلي أهدافهم التي منها البدء بالحرب العالمية الثالثة؛ إذ إنّ الصهاينة يدّعون إنّ الحوادث الجارية وكذلك وقائع آخر الزمان جاءت في تنبوءات الكتاب المقدّس، وعليه فإنّ كلّ هذه الوقائع والحوادث تجري بإرادة الله تعالي وبتقدير إلهي؛ ولأجل توجيه أعمالهم بدأ الصهاينة بترويج القضاء والقدر الإلهي، وعلي أساس هذه النظرية هناك منافع ومصالح عظيمة تكمن وراء هذه الوقائع الظاهرية التي لا ينبغي أن تفدي لأجل الأمور الظاهرية، كما أنّ الملحدين المحافظين الجُدد قد استفادوا من هذه الطريقة بتحريض المسيحيين في توجيه الحرب علي إيران.

ظهور المعنوية الرأسمالية
الخلاصة
إنّ المطلب الحاضر هو عبارة عن القسم الثاني من الفصل الأوّل من كتاب (بيع المعنوية: الغلبة الهادئة علي الدين)، ثم إنّ القسم الأول من هذه المقالة جاء لبيان تأريخ النقد لظهور كلمة المعنوية التي طبعت ونشرت في مجلة شهرية (سياحة الغرب) في عددها (105).
وقد بيّن الكاتب في هذا القسم آلية التحول والسير التأريخي لهذه الكلمة، وتأثير الأفكار الأُمانية والرومانتية، وعلم النفس المتأصل للإنسان، كما استطاع الكاتب أن يكشف في هذا القسم بُعداً آخراً لهذه الكلمة وتأريخها، حيث بيّن كيفية استغلالها للأهداف الإمبريالية، وكيف أنّ المعنوية في العالم الرأسمالي بُدلت إلي بضاعة تباع وتشتري في الأسواق.

كلياتنا وجامعاتنا تربي الطلبة الحمقاء
او. آر. آدامز جونيور
الخلاصة
لقد أصبح في الوقت الحاضر إنّ المنظّرين هم اليساريون الليبراليون، فهم الحاكمون علي الأجواء السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث لم يبقوا مجالاً للآراء المخالفة آرائهم في المؤسسات التعليمية العالية.
و قد تصدي الكاتب المحافظ