درآمدي بر سبك زندگي اسلامي٭ در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

درآمدي بر سبك زندگي اسلامي٭

حميد فاضل قانع٭٭

چكيده
سبك زندگي، مجموعهاي از الگوهاي نظاممند رفتاري است كه خاستگاه آن را باورها، ارزشها و هنجارهاي شكلگرفته در يك فرهنگ يا خرده‌فرهنگ تشكيل ميدهد. از آنجا كه فرهنگ جوامع بشري، به ميزان بسياري از عامل دين اثر مي‏پذيرد، طبيعي است كه آموزههاي ديني در شكل‌گيري سبك زندگي مؤثر باشد. دين اسلام نيز كه آموزه‌هاي آن به تمام ابعاد و زواياي زندگي انسان توجه، و او را تا رسيدن به سعادت جاودان راهبري مي‌كند، در سه سطحِ بينش، گرايش و كنش، الگوهايي را ارائه كرده است كه بر اساس آن، ميتوان در فرهنگ‌هاي گوناگون بشري، سبك زندگي اسلامي را پايه‌ريزي كرد. در اين پژوهش، كوشيده‏ايم بستري مناسب براي درك آموزه‌هاي اسلامي و الگوگيري از آنها براي ايجاد شيوه‌اي از زيستن بهتر انساني فراهم آوريم. همچنين در اين نوشتار، به نقش و جايگاه رسانه‌هاي همگاني، به‌ويژه رسانه ملي در فرآيند ترويج و تثبيت سبك زندگي اسلامي توجه كرده‏ايم.
واژگان كليدي: سبك زندگي، فرهنگ، رفتار، اسلام، رسانه ملي.


/// مناسبت ها

مناسبت های مرتبط با این بخش در زیر لیست شده‌اند و امکان دسترسی به دیگر نشریات از طریق مناسبت فعال موجود می‌باشد