در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر:
-مؤلفه‌ها و راه كارهاي رسانه‌اي تقويت هويت ملي
-جوان، هويت ملي و رسانه ملي، آسيب‌ها و راهكارها؛
-نقش و كاركرد تلويزيون در حفظ و ترويج مؤلفه‌هاي هويت ملي
-نقش رسانه ملي در تقويت همبستگي و هويت ملي ايرانيان خارج از كشور
-بررسي وضعيت هويت ملي جوانان با تأكيد بر نقش ماهواره و اينترنت


شناسنامه

دوره جديد، شماره دوازدهم (پياپي 139)، کد: 2003، زمستان 1392
ويژه: جوان، رسانه و هويت ملي
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: مريم رضايي
سردبير: فريده پيشوايي
ويراستار: ابوذر هدايتي
حروف‌نگاران: حسنيه باقري
صفحه‌آرا: سميه مرادي
طراح جلد: مسعود نجابتي
بها: 60000 ريال
اين شماره از فصلنامه با همکاري مؤسسه مطالعات ملي به مديريت
آقاي اکبر بابايي سارويي تهيه و تدوين شده است.
دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510 ـ 025 نمابر: 32915510
تلفن تحريريه مجله: 32928730 ـ 025
دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
www.irc.ir ـ info@irc.ir
پست‌الکترونيکي فصل‌نامه: javan@irc.ir