در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر:
-تحليل سبك زندگي جوانان كاربر شبكه اجتماعي فيس‌بوك
-ويژگي‌ها و كاركردهاي شبكه‌هاي اجتماعي با تأكيد بر نقش رسانه ملي
-مطالعه موردي استفاده اعتيادي از شبكه اجتماعي فيس‌بوك در بين نوجوانان و جوانان شهر تبريز
-تحليل رفتار جوانان در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و نقش رسانه در هدايت و حمايت از آنان
-نقش شبكه‌هاي اجتماعي در باورهاي ديني
-ظرفيت‌ها و چالش‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي مجازي براي تبليغ دين


شناسنامه

دوره جديد، شماره سيزدهم (پياپي 140)، کد: 2004، بهار 1393
ويژه: جوان، رسانه و شبکه‌هاي اجتماعي مجازي
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما
مدير مسئول: مريم رضايي
سردبير: فريده پيشوايي
ويراستار: ابوذر هدايتي
صفحه‌آرا: محمد صادقي
طراح جلد: مسعود نجابتي
بها: 70000 ريال
دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510 ـ 025 نمابر: 32915510
تلفن تحريريه مجله: 32928730 ـ 025
دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
www. irc. ir ـ info@irc. ir
پست‌الکترونيکي فصل‌نامه: javan@irc. ir