لاتين در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

لاتين

Hoover, Stewart, M. (1988) Mass Media Religion: The social sources of the electronic church. New York: Sage Publications.
Roof, Wade Clark (1992)American Voluntary Establishment: Theories of mass communication. New York: Longman.
Suman,Mi Chael ,ed (1997) .Religion and Prime Time Television. London: Prager.
www.noormags.com.