بررسي فقهي بازنمايي چهره معصومان عليهم السلام در فيلم و سريال در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

بررسي فقهي بازنمايي چهره معصومان عليهم السلام در فيلم و سريال

مريم آخوندي*