// نشریه / سياحت غرب 1

آغاز در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

آغاز


در آموزه ها و معارف دینى، به طور شگفت انگیزى بر ضرورت کسب معرفت و بصیرت در عرصه اقدام و عمل به ویژه عمل فرهنگى و سیاسى تاکید شده است. انگیزه نیک و نیت خالص، هرگز خلأ بصیرت و آگاهى را پر نخواهد کرد و عمل بدون آگاهى حتى اگر با نیک خواهى همراه باشد، اى بسا ویرانگرى اش بر اصلاح گرى اش غلبه کند و مصداق آن بیت باشد که:
خواجه پندارد که طاعت مى کندلیک کز معصیت جان مى کند
آگاهى نسبت به زمانه و به عبارت دیگر «زمان شناسى» یکى از مهمترین عرصه هاى لازم براى کسب بصیرت است که در عین حال زمینه ساز و شرط لازم کسب بصیرت نسبت به موضوعات و مقولات دیگر است. امام صادق(ع) زمان شناسى را شرط نجات از شبهه ها و فتنه ها دانسته اند1.
زمان شناسى، معنایى جز این ندارد که مولفه هاى تاثیرگذار بر زمان را ـ اعم از مثبت یا منفى ـ بشناسیم و با عنایت به این مولفه ها، به فهم و تحلیل حوادث و رویدادها پرداخته و به ایستارى اصولى و بایسته دست یابیم.
در زمانه کنونى، زمان شناسى پیوندى وثیق با غرب شناسى دارد، چرا که غرب پس از رنسانس، حامل تمدنى است که ظرف دو قرن اخیر، همه عالم را در تمامى ابعاد و شؤون، تحت تاثیر قرار داده است و اینک کمتر عرصه اى را مى توان یافت که به نحوى از انگاره هاى فکرى و فلسفى و محصولات علمى و فنى تمدن مدرن غرب، متاثر نشده باشد. اما این که غرب را چگونه باید شناخت و منابع غرب شناسى کدامند، بدون شک مراجعه به آثار، مطالعات و تحققات محققان غربى، یکى از مهمترین منابع است.
نشریه اى که در دست دارید، در پى آن است با استناد به منابع غربى، به ارائه آثار و مطالبى در موضوع غرب شناسى بپردازد و مخاطبان ارجمند و فرهیخته را با ابعاد و شؤون تمدن جدید غرب آشناتر نماید. البته با این تذکار که وجه غالب محتواى مقالات و مطالب انتخابى، غرب شناسى انتقادى خواهد بود، موضوعى که خلأ و کمبود آن در نظام رسانه اى و اطلاع رسانى ما قویا حس مى شود.
والسلام