ضرورت آموزش موضوعات جنسي و نقش مؤثر و پيش‌گيرانه رسانه‌ در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ضرورت آموزش موضوعات جنسي و نقش مؤثر و پيش‌گيرانه رسانه‌

رضا رزاقي٭
چكيده
يافته‌هاي پژوهشي حاكي است كه بيشتر نوجوانان جامعه ما در دست‌يابي به منابع معتبر موضوعات جنسي با محدوديت مواجه بوده و در اين زمينه براي آنها برنامه‌هاي آموزشي مورد نياز طراحي و برنامه‌ريزي نشده است. برخي يافته‌ها نشان مي‌دهند نوجوانان به طور متوسط 8 ساعت در برابر صفحات الكترونيكي قرار دارند. اين يافته‌ها به رابطه‌اي نيرومند بين برنامه‌هاي ارائه شده در رسانه و رفتار جنسي نوجوانان اشاره دارند، به گونه‌اي كه تلويزيون نه تنها مي‌تواند به شيوه‌اي قدرتمند بر نگرش‌ها، ارزش‌ها و باورهاي نوجوانان اثر داشته باشد، بلكه بر شروع زودهنگام رفتارهاي جنسي يا به تأخير انداختن آن نيز مؤثر باشد، اما با نبود برنامه‌هاي جامع آموزشي در اين زمينه گاهي اين شبهه ايجاد مي‌شود كه با اتخاذ يك نوع رويكرد انفعالي و انكاري به ويژه از سوي نهادهاي مسئول مانند آموزش و پرورش، صدا و سيما و نظاير آن، در عمل رسالت و وظيفه آموزش موضوعات جنسي، بدون متولي مانده و وظيفه آموزش موضوعات جنسي نوجوانان، به نوعي به رسانه‌هاي خارجي و تصاوير هرزه‌نگاري واگذار شده است.
بنابراين در راستاي برنامه‌هاي مقتدرسازي، نه تنها كودكان و نوجوانان، مربيان و والدين، نيازمند دريافت اطلاعات و منابع مناسب علمي، به ويژه آموزش‌‌هاي منظم و مستمرند، بلكه سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان حوزه مراقبت از كودكان و نوجوانان نيز بايد در تدوين و پايه‌گذاري سياست‌هاي شفاف، مشخص و كاربردي گام اساسي بردارند. بنابراين رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما مي‌توانند با ارائه برنامه‌هاي متنوع، به طور جانشيني الگوهاي مثبتي را معرفي تا نوجوانان در انتخاب و همانندسازي با آنها به شيوه‌اي مؤثر و مفيد درباره سلامت جنسي خود تصميم بگيرند. در عين حال اين مهم است كه رسانه براي ورود به مباحث مرتبط با سلامت جنسي و آموزش موضوعات جنسي عوامل و متغيرهاي مهمي مانند رويكرد شفاف و مبتني بر شواهد، بهره‌گيري از دانش و تخصص بين‌رشته‌اي و تنوع مخاطبان را مورد توجه قرار دهد.

كليد واژگان:
آموزش موضوعات جنسي، سلامت جنسي، نقش رسانه، مقتدرسازي نوجوانان