سخن سردبير در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن سردبير

يكي از ويژگيهاي مهم دوران جديد، تغيير و تحولات شتابان، ژرف و گسترده در حوزههاي گوناگون فرهنگي، سياسي و اقتصادي و در سطوح مختلف فردي، خانوادگي و اجتماعي زندگي انسان است. اين تغيير و دگرگوني، بسياري از سازمان‌ها را با بحرانها، چالشها و تهديدهاي فزاينده مواجه و حيات و بقاي آنها را با ترديد جدي، روبه‌رو ساخته است. ازاين‌رو، در دهههاي اخير بسياري از سازمان‌ها براي در امان ماندن از بحرانها، چالشها و تهديدهاي پيش‌رو و چارهجويي براي برون‌رفت از وضعيتي كه حيات و بقاي آنها را به خطر انداخته است، به مطالعه، پژوهش و برنامه‌ريزي راهبردي روي آوردند تا بتوانند با بهرهگيري از آنها، ضعف‌ها و قوت‌هايشان را به خوبي بشناسند و با تهديدها و فرصتهاي پيش روي خود بيش از پيش آشنا شوند و سرانجام بر اساس اين شناخت به برنامهريزي و سياست‌گذاري مناسب براي رسيدن به اهداف كلان خود بپردازند.
سازمان‌هاي رسانهاي، ازجمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بيش از ديگر سازمان‌ها نيازمند پژوهشها و مطالعات راهبردي هستند؛ زيرا روند شتابان تغيير و تحولات جوامع و فن‌آوريهاي رسانهاي، فرآيند انتقال پيام را بيش از ديگر حوزهها دستخوش تغيير و تحول ساخته و در سه حوزه فرستنده، مخاطب و پيام، تغييرات جدي ايجاد كرده است. به بيان يكي از صاحب‌نظران، امروزه سازمان‌هاي رسانهاي بايد در محيطي به شدت رقابتي فعاليت كنند كه مهم‌ترين خصوصيات اين محيط «سرعت، نوآوري و شگفتيآفريني» است.1
از همين روست كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در يكي از سخنان خود، پس از اشاره به مأموريت محوري رسانه ملي ميفرمايد:
اين مأموريت الزاماتي دارد. رسانه ملي اگر بخواهد به عنوان مهم‌ترين ابزار فرهنگي در كشور، از عهده‌ اين كار بربيايد، بايد اين چيزها را در خودش تأمين كند: امين نظام باشد، مورد اعتماد مردم باشد، برخوردار از مزيتهاي رقابتي باشد. امروز رقباي ما زيادند؛ چه رقباي منطقه‌يي، چه رقباي بين‌المللي. ما بايد در مقابل اين رقبا خود را از مزيتهاي رقابتي برخوردار كنيم. ظرفيت بالا در كمّ و كيف محصولات، هر دو مورد نظر است. نبايد كميت، كيفيت را تحت‌الشعاع قرار دهد، و بعكس.
الزام ديگر اين مأموريت، داشتن آرايش رسانه‌اي كارآمد در عرصه استاني و ملي و بين‌المللي است. آرايش سازماني و رسانه‌اي ما بايد به‌گونه‌اي باشد كه بتوانيم همه‌ كشور را در همه ابعاد بپوشانيم. اين آرايش بايد كارآمد باشد؛ داراي قدرت انعطاف براي انطباق با شرايط گوناگون و پيش‌بيني نشده باشد؛ در برخورد با مسائل گوناگون، توانايي، سرعت و چالاكي داشته باشد؛ بتواند موضع خودش را اتخاذ كند و كارساز باشد.
اگر اين چيزها تحقق پيدا كند ـ كه هر كدام از اينها شرايط و مقدماتي دارد و بايد هم اين مقدمات فراهم شود و تحقق پيدا كند ـ آن‌گاه شما خواهيد توانست هدايت و مديريت افكار عمومي را از لحاظ فرهنگ و اخلاق و رفتار و روحيه و امثال اينها كاملاً در دست داشته باشيد؛ هيچ‌كس نمي‌تواند با شما در اين زمينه رقابت كند.2
بي‌ترديد، تحقق الزامات مورد نظر مقام معظم رهبري و توانمند شدن رسانه ملي براي مقابله با رقباي رسانهاي خود و مواجهه با تغيير و تحولات و شرايط گوناگون، جز با مطالعه و پژوهش راهبردي امكان‌پذير نيست.