در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر :
-رويكردي جامعه‌شناختي به سلامت جنسي گفت‌وگو با دكتر سيد حسين شرف الدين؛
-سلامت جنسي و چالش‌هاي مفهومي؛
-بايسته‌هاي ورود رسانه ملي به حوزه سلامت جنسي؛
-ضرورت آموزش موضوعات جنسي و نقش مؤثر و پيش‌گيرانه رسانه‌؛
-مفهوم و گستره سلامت جنسي؛
-گزارش طرح پژوهشي راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي در حوزه سلامت جنسي


شناسنامه

(ويژه‌ سلامت جنسي)
شماره‌ ششم، پياپي 121، پاييز 1393، کد 2050
صاحب‌امتياز: مرکز پژوهش‌هاي ‌اسلامي صدا و سيما
مديرمسئول: حسين گودرزي
سردبير: ابراهيم شفيعي سروستاني
مدير اجرايي: زهرا متعلم
ويراستار: ابوذر هدايتي
نمونه‌خوان: سيدعلي اصغر اسداللهي
صفحه‌آرا: حسنيه باقري برزکي
بها: 60000 ريال
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510 ـ025 صندوق پستي: 3133 ـ 37185
تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 32215108 ـ 051 نمابر: 32215106