يادداشت سردبير در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

يادداشت سردبير

رشد فزاينده ابزارهاي ارتباطي در جوامع امروزي، موجب پديد آمدن ارزش‌هاي متفاوت فرهنگي و خلق ارزش‌هاي جديد اجتماعي شده است. دامنه اين تغييرات ارزشي كه متوجه نهاد خانواده شده است، اكنون در بسياري از جوامع، سبب ناپايداري و سستي كانون خانواده و رواج انواع آسيبهاي اخلاقي و اجتماعي شده است. رشد منفي جمعيت، افزايش آمار طلاق، تولد فرزندان نامشروع، كاهش تمايل به ازدواج و فرزندآوري و... از جمله اين آسيب‌هاست كه همگي، ضرورت بازنگري در نوع نگاه به خانواده و بازانديشي در مناسبات آن را نشان مي‌دهد و در برخي جوامع، زنگ هشدار و رسيدن به مرحله بحران عصر جديد را نمايان مي‌سازد.
ترويج فرهنگ سكولار غربي و گسترش و نفوذ آن به جوامع اسلامي، همچنين گسترش فنآوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي و شكلگيري جامعه شبكهاي، زمينهساز افزايش تعاملات اجتماعي متفاوت و بروز انواع اباحه‌گري در جوامع مذكور و تا حدودي در جامعه اسلامي ايران شده است.
گروه پژوهشي مطالعات رسانه و خانواده مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با درك وظيفه خطير خود در شناخت شرايط حاضر، مبتني بر واقعنگري مناسبات خانواده با ساير نهادهاي اجتماعي به ويژه رسانه‌هاي نوين، بر آن است با بهرهگيري از ديدگاه‌هاي انديشمندان و صاحبنظران اجتماعي، ديني و رسانه‌اي، مسائل و چالشهاي ناظر به مناسبات رسانه و خانواده را از طريق اقتراح، ميزگرد، برگزاري نشست‌هاي علمي و درج مقالات پژوهشي در نشريه علمي ـ تخصصي رسانه و خانواده بازتاب دهد و ضرورت توليد برنامه‌هاي مناسب با شرايط عصر حاضر را به برنامه‌ريزان و برنامه‌سازان رسانه ملي يادآور شود و راهبردها و راهكارهايي را كه انديشمندان مطرح كرده‌اند در اختيار آنان قرار دهد.
ازاين‌رو، اين مجموعه در نظر دارد، چند شماره پياپي را به موضوع «خانواده، رسانه ملي و چالش‌هاي نوپديد» اختصاص دهد؛ ازاين‌رو از تمامي انديشمندان و صاحب نظران حوزه رسانه و خانواده دعوت مي‌شود با ارسال ديدگاه‌ها و مقالات پژوهشي خود به نشريه علمي ـ تخصصي «رسانه و خانواده» در پيشبرد اين هدف ارزشمند سهيم شوند.

سردبير