در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر:
-ازدواج و رسانه ملي؛ گفت‌وگو با كارشناسان حوزه خانواده و رسانه،
-نقش مهارت‌هاي اجتماعي در ازدواج با تأكيد بر نقش رسانه‌هاي جمعي،
-جوانان و همسريابي اينترنتي؛ آسيب‌ها و راهكارها،
-بازنمايي معيارهاي ازدواج و شيوه‌هاي همسرگزيني در رسانه ملي،
-مهم‌ترين محورهاي برنامه‌سازي جوان و ازدواج،
-هفت دليل فروپاشي ازدواج در امريكا،


شناسنامه

دوره جديد، شماره پانزدهم (پياپي 142)، کد: 2057، پاییز 1393
ويژه: جوان، ازدواج و رسانه (2)
صاحب امتياز: اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما
مدير مسئول: مريم رضايي
سردبير: فريده پيشوايي
ويراستار: حبیبه برغمدی
صفحه‌آرا: محمد صادقي
طراح جلد: مسعود نجابتي
بها: 55000 ريال