نقش رسانه ملي در مديريت بحران‌هاي سياسي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

نقش رسانه ملي در مديريت بحران‌هاي سياسي

سيده مريم چاوشي٭
چكيده
رسانه ملي با توجه به گستردگي مخاطبان و پرشماري شبكه‌هاي ملي، استاني و برونمرزي، اصلي‌ترين مرجع اطلاع‌رساني كشور شمرده مي‌شود. ازاين‌رو، در مديريت بحران نيز نقش مؤثرتري از ديگر رسانه‌ها دارد. اين نقش در مديريت بحران‌هاي سياسي، با توجه به حضور تهديدهاي نو در عرصه سياسي، بسيار چشمگير است. رويارويي مناسب و بهنگام با وقوع بحران‌هاي سياسي، فرار از بحران‌زدگي، تجسم تصوير پيشامدهاي احتمالي براي مخاطبان، اقناع عمومي جامعه براي كنار آمدن با شرايط بحران و...، مي‌تواند مسئولان و مديران رسانه ملي را براي برون‌رفت از بحران‌هاي سياسي ياري رساند. اين پژوهش افزون بر بررسي انواع و ويژگي‌هاي بحران و نقش رسانه ملي در مديريت آن، نشان مي‌دهد راهكارهايي نظير فرهنگ‌سازي، بصيرت‌افزايي، داشتن برنامه مدون ارتباطي، تأكيد بر مشروعيت و انصاف خودي در اتخاذ مواضع و... در مديريت بحران و حتي پيشگيري از آن مؤثر خواهد بود.
واژگان كليدي: بحران، بحران سياسي، مديريت بحران، رسانه ملي.