حقوق شهروندي و كاركردهاي آموزشي رسانه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

حقوق شهروندي و كاركردهاي آموزشي رسانه

ميثم اميدعلي٭ مهدي خلجي((
چكيده
امروزه آموزش، نهادي اجتماعي است كه در رابطهاي تنگاتنگ با نهاد ارتباط جمعي، رسانهها را در سرفصل برنامههاي توسعه آموزشي جوامع قرار داده است. در اينكه آموزش يكي از كاركردهاي اصلي و حرفهاي رسانه‌هاي ارتباط جمعي است، ترديدي وجود ندارد. برجستهسازي ثابت كرده است كه اشكال ذهني مردم به ويژه كساني كه ارتباط مستقيمي با واقعيت ندارند به وسيله رسانهها جهت داده ميشوند و اين فرآيند براي همه افراد به يك اندازه و به يك شيوه رخ نميدهد.
بنابراين، براي اينكه ارائه الگوهاي مناسب براي شهروندان از اهميت خاصي برخوردار باشد، بايد اطلاعات مورد نياز در اختيار مخاطب قرار گيرد و مخاطب با گستره گوناگوني از اطلاعات درباره مسائل شهري مواجه شود و الگوها و جهانبيني خاصي را بپذيرد. تا هنگامي كه مخاطب با اطلاعاتي در اين زمينه روبه‌رو نشده است، انتظار هيچگونه دگرگوني را نميتوان داشت، اما ارائه صرف اطلاعات و برجستهسازي در مسائل شهروندي ديدگاه خاصي را ميان شهروندان پديد نمي‌آورد. بايد رسانه چارچوبهاي تفسيري از مسائل شهروندي را برجستهسازي كند و اين مسئله ما را به سمت نظريه چارچوببندي ميكشاند.
واژگان كليدي: شهروندي، حقوق شهروندي، آموزش، رسانه.