سخن سردبير در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن سردبير

تغييرات سريع و فراگير در همه دنيا، دگرگوني‌هاي اجتماعي گسترده‌اي همراه داشته است؛ تحولاتي كه همه انديشمندان جامعه‌شناسي را بر آن داشته است تا ضمن رصد و بررسي هميشگي آنها زمينه بهبود، شكل‌دهي مناسب و اصلاح ويژگي‌هاي خاص هر يك را در هر منطقه از جهان فراهم كنند.
موضوع اصلي و پايدار جامعه‌شناسي كه گستره‌اي وسيع نيز دارد از زماني بسيار گذشته بوده است. گرچه اين موضوع همه‌وقت و همه‌جا به يك شكل نبوده است، در طول زمان دستخوش دگرگوني‌هايي شده و آهنگ تغييراتش گاهي تند و گاهي كند بوده است، ماده اصلي و پايدار زندگي اجتماعي، يعني ارتباط انسان با انسان‌هاي ديگر همه‌وقت و همه‌جا وجود داشته است. همين تداوم و پيوستگي است كه مطالعه علمي رفتارهاي اجتماعي انسان را امكان‌پذير مي‌كند.
در واقع گونه‌اي معنا، نظم و همساني، هميشه در رفتارهاي اجتماعي انسان از ساده‌ترين تا پيچيده‌ترين جوامع قابل مشاهده بوده و هست.
اضلاع سه‌گانه تحليل علمي ـ پژوهشي در اين نشريه، بر سه بال انديشه ديني جامعه‌شناسي و رسانه استوار است. نوشتار حاضر تلاشي است تا ضمن بررسي ديني و اسلامي ذخاير عميق موجود در اين زمينه، جامعه‌شناسي پديده‌ها بررسي شود و سرانجام به راهكارهايي نظري يا عملي با تأسي از فرهنگ ديني در حوزه رسانه و جامعه برسيم. اكنون نگاهي گذرا بر اهم مباحث اين شماره داريم:
تأكيد مقام معظم رهبري در زمينه توجه به فرهنگ‌سازي به ويژه از سوي رسانه‌ها ما را بر آن داشته است تا گفت‌وگويي را با موضوع «فرهنگ‌سازي، اولويت نخست رسانه ملي» در اجراي منويات معظم‌له ترتيب دهيم كه شرح آن در اين شماره آمده است.
جايگاه و نقش رسانه و نيز آموزش همگاني حقوق شهروندي، ارتباط آن با ارتقاي جايگاه شهروند در رسانه موضوع مقاله‌اي است كه با عنوان «حقوق شهروندي و كاركردهاي آموزشي رسانه» ترويج شده است. نويسنده اين مقاله مي‌كوشد تا الگويي مناسب براي شهروندان در ارتباط بين‌فردي و اجتماعي ارائه كند.
«بايسته‌هاي فرهنگ‌سازي» با توجه به اهميت اين موضوع، عنوان گفت‌وگوي بعدي در اين شماره نشريه است. امروزه دستيابي به دركي كامل و فراگير از ارتباط رسانه و فرهنگ بدون انجام پژوهش و گفت‌وگوهاي علمي ژرف، امكان‌پذير نيست؛ بنابراين به اين گفت‌وگو در ادامه نوشتار پرداخته شده است.
از آنجايي كه رسانه ملي به دليل گستردگي مخاطب و نيز گستردگي شبكه‌هاي داخلي و خارجي اصلي‌ترين مرجع اطلاع‌رساني كشور به شمار مي‌رود و در مديريت بحران، نقش مؤثرتري از ديگر رسانه‌ها دارد، در مقاله پسين بر «نقش رسانه ملي در مديريت بحران‌هاي سياسي» تمركز كرده‌ايم. در پايان توجه به ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و حفظ جايگاه والاي آن ما را بر آن داشته تا مقاله‌اي را با عنوان «ارزش‌هاي انقلاب اسلامي» در اين شماره به خوانندگان عزيز ارائه كنيم.
اميدواريم اين شماره نشريه نيز گامي مؤثر در پشتوانه فكري و توليدي رسانه ملي باشد و زمينه بهره‌مندي در دو حوزه برنامه‌ريزي و برنامه‌سازي فراهم آيد. در اين زمينه اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي مي‌كوشد تا زمينه ارتباط انديشمندان و استادان حوزه مطالعات اجتماعي را با رسانه ملي فراهم سازد.

مدير مسئول و سردبير