بررسي شاخص‌هاي ازدواج موفق از ديدگاه‌ روان‌شناسي و شيوه بازنمايي آن در رسانه ملي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

بررسي شاخص‌هاي ازدواج موفق از ديدگاه‌ روان‌شناسي و شيوه بازنمايي آن در رسانه ملي

حسين رئيسي واناني*
چكيده
توجه به شاخص‌ها و معيارهاي ازدواج موفق، يكي از كليدي‌ترين مباحثي است كه مي‌تواند ضريب موفق بودن ازدواج‌ را تا اندازه زيادي تضمين كند. شاخص‌هاي ازدواج موفق، به عنوان راهنما براي گزينش و روش ارتباط برقرار كردن درست با همسر، استفاده مي‌شوند و توجه به آنها از بسياري مشكلاتي كه ممكن است براي جوانان رخ دهد، پيشگيري مي‌كند. اين شاخص‌ها در دو مرحله پيش و پس از ازدواج قابل بررسي هستند. مهم‌ترين شاخص‌هاي پيش از ازدواج عبارتند از: شناخت كامل، هم‌كفو بودن، كيفيت رفتار افراد پيش از ازدواج، اولويت دادن به امور غيرمادي. همچنين شاخص‌هاي پس از ازدواج عبارتند از: آشنايي با مهارت‌هاي برقراري ارتباط درست، حل تعارض‌هاي همسران به شكل مناسب، داشتن احساس خوب از شخصيت همسر، توافق بر سر ارزش‌هاي اخلاقي و مذهبي و داشتن نقش برابر در ارتباط با يكديگر و توجه به عشق مصاحبتي. بنابر نظريه بازنمايي رسانه‌اي، درك افراد جامعه از واقعيت‌ها بر اساس نوع تصويري است كه از رسانه‌ها دريافت مي‌كنند. رسانه ملي با توجه به قدرت اثرگذاري زيادي كه بر افراد جامعه دارد، بايد شاخص‌هاي ازدواج موفق را در برنامه‌سازي‌هاي خود به شكل درست بازنمايي كند. ازاين‌رو، در اين تحقيق درصدد هستيم تا در ابتدا شاخص‌هاي ازدواج موفق را تبيين كرده و سپس شيوه‌هاي بازنمايي آنها را در رسانه ملي بحث و بررسي كنيم.
واژگان كليدي: شاخص‌هاي ازدواج موفق، بازنمايي رسانه‌اي، رسانه ملي.