// نشریه / سياحت غرب 156

سخن سردبير در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن سردبير

اين شماره نشريه «سياحت غرب» بخش ويژهاي دارد با عنوان اسلام هراسي در امريكا. در اين مقاله جريانهاي فعال ضد اسلام در امريكا در قالب سازمانهاي مردم‌نهاد معرفي مي‌شود. وجه اشتراك جريانهاي مذكور در چند چيز خلاصه ميشود:
اسلام نابودكننده تمدن كنوني غرب است و گروههاي اسلامي مي‌كوشند بر غرب مسلط شوند و شريعت اسلام را در همه سطوح جامعه غرب حاكم كنند.
اگر مسلمانان حاكم شوند، آزاديهاي فردي، اقتصاد و حقوق اجتماعي مردم جامعه امريكا از بين ميرود.
مسلمانان نفرت از يهوديان و مسيحيان را از كودكي آموخته و جنگ و كشته‌شدن در راه مبارزه با كفار را بالاترين افتخار خود ميدانند و مقصودشان از كفار، غير مسلمانان است كه اكنون اكثريت جامعه امريكا را تشكيل ميدهند.
اسلام تنها مذهبي است كه داراي دكترين پيشرفته و داراي نظام و قانون است و به منظور برتري طبقه اجتماعي مسلمانان، فرمان خشونت عليه غير مسلمانان را صادر و سراسر جهان را به جنگ دعوت ميكند.
مساجد فقط مكان عبادت نيست، بلكه همچون اسب تراوا، مكانهايي براي طراحيها و پيشبرد نقشههاي ايدئولوژي اسلام عليه تمدن غرب است و مسمانان امريكا با تأسيس و گسترش مساجد اسلامي مي‌كوشند فعاليتها و عقايد خود را توسعه دهند.
جريانهاي اسلام‌هراسي در امريكا به مخاطبان خود اين‌گونه القا ميكنند كه اسلام، ايدئولوژي تماميت‌خواه و نابودكننده دستاوردهاي تمدن غرب است با بيان تعابيري مانند: «شريعت خزنده»، «دين فاشيستي» و «اسلام جهادي» تلاش ميكنند خطر رو به افزايش اسلام و مسلمانان را نشان دهند. آنها ميگويند دين اسلام به لايههاي دروني جامعه، حكومت و دولت امريكا نيز سرايت كرده تا آنجا كه يك مسلمان‌زاده به نام «باراك اوباما» به قدرت مي‌رسد. نوع تعاملات وي نشان ميدهد كه وي به اسلام گرايش دارد و تحت تأثير انديشه اخوان‌المسلمين مصر و برخي جريانات ديگر اسلامي است؛ از اين رو در سفر به مصر و عربستان، به اسلام و مسلمانان بسيار احترام مي‌گذارد و نشانه‌هايي در سخنان وي نمايان ميشود كه بيانگر اعتقاد عميق وي به اسلام است.
نويسندگان مقالات مذكور ضمن بيان ديدگاههاي گروههاي مردمي اسلام‌هراس در امريكا، تفكرات آنان را نقد مي‌كنند و مي‌گويند آنان اطلاعات نادرستي را از اسلام و مسلمانان در اختيار جامعه امريكا قرار ميدهند. آنها بين اسلام افراطي و تندرو با اسلام ميانهرو تفاوت نميگذارند. توضيحات آنان بيشتر مربوط به اسلام افراطي است و با بيان اغراق‌آميز خود مي‌كوشند همه مسلمانان را دشمن امريكا معرفي كنند.
نويسندگان مذكور در ادامه به حاميان مالي و پشت پرده گروههاي اسلام‌هراسي در امريكا مي‌پردازند و افشا ميكنند كه سالانه ميلياردها دلار، صرف حمايت و ترويج اسلام‌هراسي در امريكا ميشود. برخي از اين حاميان آشكارا از اسرائيل حمايت و از يهوديان و دموكراسي مورد نظر اسرائيل طرفداري مي‌كنند.
ساير مقالات نشريه حاضر اختصاص به چند موضوع دارد:
نفي فمنيسم توسط مدافعان سابق اين تفكر: برخي چهرههاي مشهور مدافع فمينيسم، اكنون از ديدگاه خود، عقب‌نشيني كرده و تفكرات جنبشهاي موسوم به فمينيسم در غرب را مايه عقبماندگي زنان ميدانند و معتقدند اين جنبشها با القا اين تفكر كه زنان قربانيان مردان هستند، پيشرفتهاي زنان دانشمند و متخصص را ناديده ميگيرند. حقيقت اين است كه زنان امروزه ما، وضعيت بهتري نسبت به مردان دارند و وقت آن رسيده كه از تفكر فمينيسم رها شويم.
گسترش سريع اسلام در جهان: پيش‌بيني ميشود در پايان قرن بيست‌ويكم تعداد مسلمانان جهان از تعداد مسيحيان بيشتر شود.
نقش دولتمردان غربي در شكل‌گيري داعش: اكنون اين مطلب به وضوح مبرهن شده كه دولتهاي غربي به‌ويژه بريتانيا نقش مؤثري در شكلگيري داعش داشتهاند. لذا بايد مسئوليت و عواقب آن را نيز بپذيرند.
انحراف افكار عمومي درباره مبارزه مردم يمن: نويسنده اين مقاله ابراز ميدارد امريكا با تبليغات گسترده خود و با طرح موضوع انحرافي، حمايت ايران از شيعيان حوثي يمن، پيشرفتها و قابليتهاي جنگي مبارزان يمني را در دستيابي به دانش نظامي ساخت موشك ناديده مي‌گيرند. در حالي كه اين تبليغات نميتواند مانع پيشرفت يمني ها در كسب قابليتهاي نظامي رو به گسترش باشد. واقعيت اين است كه ائتلاف سعودي، اكنون در مقابل مردم مقاوم و شكست‌ناپذير يمن، دچار جنگ فرسايشي شده و ناگزير از يك مصالحه معقول با شيعيان حوثي است.

احمد طوبايي
سردبير