طليعه سخن در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

طليعه سخن

«سبك زندگي اسلامي» از مطالبات رهبر معظم انقلاب و از اهداف اصلي انقلاب اسلامي ايران است كه امروزه با توجه به هجمههاي فرهنگي غرب، آسيبهاي اجتماعي و مشكلات اقتصادي ناشي از تحريمها، بيش از پيش، تحقق و ترويج آن را ضروري مينمايد. بيشك، اولين و مهم‌ترين گام در تحقق اين آرمان، شناسايي آسيبهاي موجود در سبك زندگي كنوني ايرانيان و اصلاح سبك زندگي موجود و ترويج آموزههاي دين مبين اسلام در اين زمينه است. از آنجا كه نهاد خانواده، اولين و تاثيرگذارترين نهادي است كه افكار، علايق، رفتارها و به عبارت ديگر، سبك زندگي افراد را شكل مي‌بخشد، هرگونه اقدام اصلاحي و تبليغي و تربيتي نيز بايد از طريق همين نهاد صورت گيرد. ازاين‌رو،گروه خانواده، تربيت و سبك زندگي با علم به تاثيرگذاري برنامههاي رسانه ملي در سبك زندگي خانوادههاي ايراني، در شماره دوم نشريه با پيگيري اهداف زير تلاش دارد زمينه مناسبي را به‌منظور تحقق منويات رهبر معظم انقلاب فراهم كند: تبيين آموزههاي اسلامي در خصوص سبك زندگي، خانواده و تربيت؛ آسيب‌شناسي برنامه‌هاي رسانه ملي در حوزه سبك زندگي و تربيت فرزندان، كمك به اصلاح و بهبود روند ساخت برنامه‌ها، ارائه راهكارها و ايده‌هاي مناسب براي طرح «الگوي خانواده مطلوب ايراني ـ اسلامي در برنامهها با تمركز بر حوزههاي فردي خانوادگي و اجتماعي سبك زندگي ايرانيان و نيز نقد سبك زندگي غربي و رصد برنامههاي رسانه ملي.
بديهي است بهلحاظ تاثير گسترده رسانه ملي در ايجاد تغيير رفتار و ارتباطات فردي و اجتماعي، امكان پرداختن به همه زواياي رسانهاي موثّر در سبك زندگي، در هر شماره از فصلنامه امكان‌پذيرنيست. ازاينرو، در اين شماره از فصلنامه، تنها به فرازهايي از سبك زندگي از جمله: سلامت معنوي و رسانه ملي، اوقات فراغت، مديريت زمان و شبكههاي اجتماعي، روابط زوجين در خانواده و آسيبهاي احتمالي آن، ميزان كار مفيد و فرهنگ كار جمعي در ايران و بحران در خانواده غربي پرداخته شده است.
اميد است مخاطبان اين نشريه كه طيف گستردهاي از مديران، برنامهسازان و كارشناسان رسانه ملي هستند با راهنمايي ارزشمند خود در غناي اين بشود: نشريه، ياريرسان گروه تربيت، خانواده و سبك زندگي باشند.
اللهم وفقنا لما تحب و ترضي

اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه