سخن نخست در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن نخست

نظر به اهميت الگوها در شكل‌گيري شخصيت و حيات فردي و اجتماعي كودك، مي‌توان الگوها را به شكل مستقيم و غيرمستقيم، مربي كودكان دانست. فقدان الگوهاي برخاسته از هويت ملي و مذهبي جامعه، منجر به ضعف تربيتي و اعتقادي در كودكان مي‌شود؛ يكي از اين راه‌هاي انتقال پيام، معرفي اين شخصيت ها به زبان ادبيات است.
بيشك پيوند مناسبتها با ادبيات، نقش تعيينكنندهاي در انتقال بهتر مفاهيم به مخاطبان بهويژه كودكان و نوجوانان دارد. پرواضح است ادبيات، اثري ژرف بر رشد و پرورش جنبه‌هاي مختلف زباني، شناختي، شخصيتي و اجتماعي كودكان و نوجوانان دارد؛ به شرط آنكه با دنياي واقعي كه در آن زندگي ميكنند متناسب باشد. از اينرو، ادبياتي كه براي اين رده سني به كار گرفته ميشود، ضمن اين كه بايد با زبان و بيان، درك زبان نوشتاري و تخيل و تجربه‌هاي آنان متناسب باشد، به رشد شخصيت آنها كمك كند.
ادارهكل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه با توجه به اهميت موضوع، مطالبي را در چند قالب زيرنوشت، شعر و داستانك توليد و تدوين كرده است. اميد است اين تلاش اندك، راهگشاي بخشي از دغدغه‌هاي اصلي برنامهسازان محترم كودك و نوجوان در رسانه ملي باشد.

ادارهكل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه