3. انتخابات، عرصه شكوهمند حضور در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

3. انتخابات، عرصه شكوهمند حضور