// نشریه / سياحت غرب 12

سه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سه

از آن چه که ذکر شد، مى توان نتایج واضحى در مورد آموزش گرفت. (حداقل این نتایج براى من آشکار است) مهم ترین نکته این است که شیفتگى و علاقه ما به تکنولوژى، ما را نسبت به این که آموزش با چه هدفى باید صورت گیرد، گمراه کرده است. ما در آمریکا، آموزش فرزندان خود را با توسعه آن چه «تکنولوژى هاى آموزش» نامیده مى شود، پیشرفت مى دهیم. در حال حاضر، استفاده از کامپیوتر در کلاس هاى درس ضرورى به نظر مى رسد، همان طور که در گذشته، استفاده از تلویزیون هاى مداربسته و فیلم در مدارس، ضرورى به نظر مى رسید. در جواب به این که «چرا باید این کار را بکنیم؟» گفته مى شود: «تا آموزش را کارآتر و جذاب تر کنیم.» چنین جوابى کاملاً قانع کننده و کافى به نظر مى آید، چرا که بنا بر اعتقاد بنیادگرایان تکنولوژیک، کارآیى و جذابیت، نیاز به توجیه و استدلال ندارند. بنابراین معمولاً به این نکته توجه نمى شود که این جواب، جوابى براى سؤال ما که «هدف از آموزش چیست؟» نمى باشد.
«کارآیى و جذابیت» پاسخى تکنیکى است ـ پاسخى در رابطه با ابزارها و نه غایات ـ و راهى به تصورات فلسفه آموزش نمى گشاید. در واقع، پاسخ تکنیکى با آغاز کردن پرسش از چگونگى پیشرفت به جاى سؤال از چرایى آن، راه را بر چنین تصوراتى مى بندد. شاید نیازى به تذکر نباشد که اصولاً بر مبناى تعریف فلسفه آموزش، بدون سؤال از چرایى، آموزش و یادگیرى وجود ندارد. کنفوسیوس، افلاطون، کوینتیلیان، سیسرو، کامنیوس، اراسموس، لاک، روسو، جفرسون، راسل، مونته سورى، وایتهد، دیویى و... همه معتقد بودند که ایده هاى برتر سیاسى، روانى و یا اجتماعى وجود دارد که باید از طریق آموزش پیشرفت کند. کنفوسیوس آموزش و درس دادن را «راه» مى نامید، چرا که او سنت را بهترین امید نظم اجتماعى مى دانست. افلاطون به عنوان اولین فاشیست، آرزو داشت که آموزش منجر به ایجاد فیلسوف شاه گردد. سیسرو استدلال مى کرد که آموزش باید دانش آموزان را از تیرانى1 آزاد سازد. جفرسون معتقد بود که هدف از آموزش این است که جوانان بیاموزند که از آزادى هایشان مراقبت کنند. روسو خواهان آن بود که آموزش به جوانان بیاموزد که خود را از ملزومات غیرطبیعى نظم اجتماعى غیرعقلانى و نامطلوب برهانند. و در این میان، هدف جان دیویى از آموزش این بود که به دانش آموزان کمک کند که در جهانى با تغییرات دائم و پیچیدگى هاى گیج کننده، على رغم عدم اطمینان و عدم قطعیت ها کار کنند. تکنولوژى چه هدفى را براى آموزش جوانان ارائه مى دهد؟ هیچ. در حقیقت اگر در دست من بود، همه آموزش دهندگان را از این که پیش از مشخص کردن اهداف آموزش، در مورد پیشرفت هاى تکنیکى صحبت کنند، باز مى داشتم. البته این دلایل را در جایى مى توان یافت که ماشین ها حرفى براى گفتن ندارند و خدایان دیگرى در آن جا تعیین کننده هستند.
منبع: www.findarticles.com