در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

ارديبهشت ماه 1385
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- ده ملاحظه روش شناختي پيرامون فلسفه اسلامي
2- رابطه فلسفه و عرفان
3- شك دستوري يا دكارتي در بوته نقد
4- جايگاه عقل در اسلام
5- شريعتي و پروتستانتيسم
6- آيا اخلاق متكي به دين است؟1 و 2
7- بنياد گرايي مشكل جهان معاصر است نه فقط اسلام
8- فقه سياسي و تنگناهاي نظري 1 و 2
9- تعيين نسبت با مذهب متن يا مذهب تاريخي؟


شناسنامه

بازتاب انديشه در مطبوعات روزايران (73) صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما مدير مسئول: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: رحيم قربانى، حسين سيف اللهى، حبيب اللّه بابايى، محمد حسن روزبه، محسن جنتى در بخش گزارش ها آقايان: رضا بهشتى، حسن كفلو، محمدجواد قائمى، سيدهادى رضوى مدير اجرايى: حسن كفلو حروف چينى و صفحه آرائى: ناصرصفرى ارديبهشت 1385 اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624