در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- آسيب شناسي مطبوعات در يكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت
2- سازگاري معنويت و مدرنيته
3- تجدد دين را تضعيف كرده است
4- از اسلام هويت تا سياست عرفي
5- به سوي هرمنوتيك قرآني عدالت اجتماعي در خصوص: نژاد، طبقه و جنسيت
6- حقوق و وظايف زن از نگاه قرآن
7- منع سنگسار را قانوني كنيد
8- پيامبر و اقليت هاي ديني
9- تخيل هنري در عرفان ابن عربي
10- آيين هندو و عرفان اسلامي


شناسنامه

بازتاب انديشه در مطبوعات روزايران (77) صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما مدير مسؤل: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: هادى صادقى، مهدى ابوطالبى، رحيم قربانى، حسين سيف اللهى، حسن تركاشوند، محسن عليزاده در بخش گزارش ها آقايان: اميرعلى حسنلو، محمدجواد قائمى، سيدهادى رضوى، رضا بهشتى، حسن فلو، مجيد صادقى مدير اجرايى: حسن كفلو حروف چينى و صفحه آرائى: ناصرصفرى شهريور 1385 اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624