// نشریه / رواق انديشه 47

ديدگاه فقهاي شيعه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديدگاه فقهاي شيعه

بسياري از علماي شيعه اعم از متقدمان و متأخران، فرقه هاي صوفيه را مذمت كرده و روش آنها را بدعت شمرده و كتابهاي زيادي بر رد آنها نگاشته اند؛ مانند علي ابن بابويه، شيخ صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوسي، علامه حلي و غيره.
شيخ بهايي در كشكول از حضرت رسول صلي الله عليه و آله روايت كرده كه فرمود: «قيامت، قيام نخواهد نمود بر امت من تا كه بيرون آيند طايفه اي از امت من كه آنها را صوفي گويند، نيستند از امت من، حلقه زنند از براي ذكر سرهاي خود را، و بلند سازند به ذكر صداهاي خود را، گمان كنند كه آنها بر طريقه ابراهيم اند. بلكه آنها گمراه ترند از كفار و از اهل آتش هستند، از براي آنها نعره هاست مثل نعره هاي خرها، قولشان قول فجّار است و عملشان عمل جهّال و آنها نزاع كنندگان با علمايند، ايشان ايمان ندارند و به اعمال خود عُجب كنند و حال آن كه از براي ايشان از عمل خود غير از تعب نباشد».1
ملا محسن فيض كاشاني، عارف وارسته، در كتاب وافي و كتاب بشارة الشيعه به مذمت صوفيه پرداخته و بدعت هاي آنها مانند غنا و سماع و حركات خاصه و دعاوي گمراه كننده را افشا مي كنند.