// نشریه / رواق انديشه 2

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

شهريور ماه 1385
_______________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- يك تكه نان
2- سينماي ديني، سينماي مطلوب
3-چالشهاي تعريف هنر
4- جامعه شناسي سينما


شناسنامه

مرداد - شهريور 1380 * جمادى الاول - جمادى الثانى 1422 RAVAQ.E ANDISHEH_ Vol.2_ August_ September 2001 قلمرو پژوهشى مجله: نقد و بررسى مباحث فرهنگى در حوزه مسائل دين و انقلاب اسلامى در گرايشهاى گوناگون علوم انسانى بويژه فلسفه، كلام، فقه، حقوق و علوم سياسى. مجله در راستاى قلمرو مورد نظر، از مقالاتى كه برخوردار از موازين علمى و ادبيات نقد بويژه رعايت احترام اشخاص حقيقى و حقوقى باشد، استقبال مى كند. از نقّاديهاى محققانه مقالات ارائه شده، براى انتشار در شماره هاى آينده استقبال مى شود. مجله در ويرايش و تلخيص مقالات ارسالى آزاد است. نقل مطالب مجله با ذكر مأخذ مانعى ندارد. «رواق انديشه» هر دو ماه يكبار منتشر مى شود. سردبير: سيّد حسين هاشمى دبير تحريريّه و مدير اجرايى: مرتضى محمّدى همكاران علمى اين شماره(ترتيب الفبا): آقايان: دكتر عبدالعلى توجهى، عبدالحسين خسروپناه، عزّالدين رضانژاد، محمّد ساجدى، محمّدهادى فاضل، ناصر قربان نيا، دكتر حسين قشقايى، سعيد قماشى، عباس نيكزاد. ويراستار: محمّد هادى فلاح نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما، مجلّه رواق انديشه. تلفن: 2933866 - 2935803 نمابر: 2933892 پست الكترونيك: IRC@IRIB.com