در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره با مطالب زير روبرو هستيم
(راه‌كارهاي قرآني ترويج عفاف و حجاب و مقايسه آن با عملكرد رسانه ملي / تحليل نمايش روابط خانوادگي و عفاف و حجاب در سريال فاصله‌ها / نقش ارتباطات رسانه‌اي در زمينه حجاب و عفاف در گفت‌وگو با خانم‌ها پروين سليحي و طيبه رباني / بررسي عفاف و حجاب در شعر فردوسي، نظامي و شهريار / مأخذشناسي حجاب و رسانه / چكيده مقاله‌ها به عربي / چكيده مقاله‌ها به انگليسي)


شناسنامه

كد: 1806/ بهار 1391
دوره جديد، شماره چهارم، (پياپي 131)
ويژه: عفاف و حجاب 2
مدير مسئول: مريم رضايي
سردبير: فريده پيشوايي
ويراستار: مرضيه علاقه‌بند
صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا
نسخه‌پردازان: سميه رضايي ـ نجم ميراحمدي
www.irc.ir- Email: info@irc.ir