در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره ميخوانيم:بررسي اصول تربيتي اسلام در زمينه كار و توليد در جوانان؛سبك زندگي ديني و نقش آن در كار و توليد جوانان؛كاركردهاي اجتماعي-اقتصادي توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني با رويكرد جوانان؛رويكردي نظري به تأثيرات شبكه هاي اجتماعي
بر توليد ملي و اشتغال در ميان جوانان؛
آسيب شناسي فرهنگي فن آوري مدرن در حوزه كار و توليد جوانان.
ف


شناسنامه

كد: 1814/ تابستان 1391
دوره جديد، شماره ششم، (پياپي 133)
ويژه: جوان، رسانه، توليد ملي
مدير مسئول: مريم رضايي
سردبير: فريده پيشوايي
ويراستار: ابوذر هدايتي
حروف‌نگاران: ندا فرحناک ـ سميه گلفشان
صفحه‌آرا: اکرم سادات بنيزهرا
نسخه‌پردازان: جنان طاهريان ـ معصومه باقري
بها: 45000 ريال
دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11- 2915510ـ0251 نمابر: 2915510
تلفن تحريريه مجله: 2928730 ـ 0251
دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
www.irc.ir- Email: info@irc.ir