در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عباتند از:
كسب و لقمه حلال به روايت:
1- امام محمد غزالي
2- ابو منصور اوزجندي
3- شهاب الدين سهروردي
4- ابوالفضل رشيد الدين ميبدي
5- ضياء الدين نخشبي
6- ادهم خلخالي
7- فيض كاشاني
8- عبدالصمد همداني
9- ملامهدي نراقي
10- ملااحمد نراقي


شناسنامه

بهمن و اسفند 1385 / محرم و صفر 1427 كد: 1103 با آثارى از: امام محمد غزالى، ابومنصور اوزجندى، شهاب الدين سهروردى، ابوالفضل رشيدالدين ميبدى، ضياءالدين نخشبى، ادهم خلخالى، فيض كاشانى، عبدالصمد همدانى، ملامهدى نراقى، ملااحمد نراقى مدير مسئول: داوود رجبى نيا سردبير: سيدرضا باقريان موحد با همكارى: مؤسسه فرهنگى ـ دين پژوهى بشرى مشاور علمى: صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا چاپ: نگارش قيمت: 5000 ريال دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان رفاه ـ طبقه زيرزمين ـ تلفن 22014738 نمابر: 22164997 پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir